Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Ráiteas Misin an Choiste Tadhaill

 
Is tionól uathrialach, neamhspleách agus neamhpholaitiúil é an Coiste Tadhaill, ina dtagann cinn uas-institiúidí iniúchóireachta (SAIanna) Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (AE) agus Chúirt Iniúchóirí na hEorpa le chéile. Soláthraíonn sé fóram chun plé a dhéanamh agus aghaidh a thabhairt ar ábhair chomhleasa a bhaineann leis an AE.
 
Sa chomhthéacs sin, geallann an Coiste Tadhaill an méid seo a leanas:
  • idirphlé agus comhar a chothú i ngníomhaíochtaí iniúchóireachta agus gníomhaíochtaí gaolmhara;
  • comhsheasaimh a bhunú agus a chur chun cinn maidir le saincheisteanna iniúchóireachta agus cuntasachta atá ag teacht chun cinn; agus
  • tacú le huas-institiúidí iniúchóireachta atá ina gcomhaltaí den Choiste Tadhaill agus uas-institiúidí iniúchóireachta na dtíortha faoi réir bheartas an Aontais maidir le méadú.  
 
Trí chomhar a fheabhsú i measc a chomhaltaí, rannchuidíonn an Coiste Tadhaill le hiniúchoireacht sheachtrach éifeachtach agus cuntasacht san Aontas, agus cabhraíonn sé le feabhas a chur ar bhainistiú airgeadais san Aontais agus le dea-rialachas chun tairbhe a chuid saoránach.​
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.