Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Nuacht

​Is é an príomhchuspóir atá ag cruinniú earraigh a nOifigeach Idirchaidrimh an cruinniú a bheidh ag an gCoiste Teagmhála a ullmhú. In 2018, tionólfar cruinniú an Choiste Teagmhála in Dubrovnik an 11-12 Deireadh Fómhair faoi chathaoirleacht Institiúid Iniúchóireachta Uachtarach na Cróite. Ag a gcruinniú i Vaileite, Málta, an 10-11 Bealtaine 2018, rinne na hOifigigh Idirchaidrimh athbhreithniú ar fhorbairtí agus ar ghníomhaíochtaí a thit amach le déanaí agus atá le breithniú ag an gCoiste Teagmhála. Chomh maith leis sin, phléigh na hOifigigh Idirchaidrimh príomhthéama chruinniú Choiste Teagmhála na bliana seo, i.e. "Idirghníomhaíocht le saoránaigh AE — UFInna a oscailt".

Bhí cruinniú ag Oifigigh Idirchaidrimh Líonra UFInna na dTíortha is Iarrthóirí agus na dTíortha is Iarrthóirí Ionchasacha ar bhallraíocht san Aontas Eorpach an 9 Bealtaine 2018. Phléigh siad cur chun feidhme phlean oibre an Ghréasáin, gníomhaíochtaí amach anseo mar aon le saincheisteanna a bhaineann le rialachas.

Dubrovnik , 11/10/2018
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.