Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

Nuacht

​​Le heagrán na Coimre Iniúchóireachta i mbliana, tugtar aghaidh ar dhúshláin a bhaineann le paindéim COVID-19, rud atá taobh thiar de cheann de na géarchéimeanna sláinte is suaiteaí a chonacthas riamh ar domhan, agus tionchar mór aici ar shochaithe, ar gheilleagair agus ar dhaoine aonair i ngach áit. Tugtar sa Choimre faisnéis ar thionchar na paindéime agus ar fhreagairt ar an bpaindéim ar an leibhéal náisiúnta agus fornáisiúnta, agus tugtar inti forléargas ar an obair iniúchóireachta ábhartha a rinne agus a d’fhoilsigh uasfhorais iniúchóireachta AE (UFInna AE) in 2020.

Bhí paindéim COVID-19 ina cúis le géarchéim ilghnéitheach a d’imir tionchar ar bheagnach gach réimse den saol poiblí agus den saol príobháideach, lena n-áirítear sláinte phoiblí, gníomhaíocht eacnamaíoch, saothar, oideachas agus airgeadas poiblí. Bhí tionchar substaintiúil, suaiteach agus thar a bheith neamhshiméadrach ag baint leis an tionchar ar an Aontas Eorpach agus ar na Ballstáit. Tá uainiú, méid agus cineál beacht na paindéime, agus an fhreagairt uirthi, an-éagsúil ar fud an AE, ach freisin go réigiúnach agus uaireanta go háitiúil, maidir le sláinte phoiblí, gníomhaíocht eacnamaíoch, saothar, oideachas agus airgeadas poiblí.

I bhformhór na limistéar a raibh an-tionchar ag an bpaindéim orthu, níl ach cumhacht shrianta ag an Aontas Eorpach maidir le gníomhú ina leith. Is é is cúis leis sin, i bpáirt, nach bhfuil inniúlacht don tsláinte phoiblí eisiach don Aontas Eorpach, agus, i bpáirt, toisc nach raibh mórán ullmhachta ná aon chomhaontú tosaigh ann idir na Ballstáit maidir le comhfhreagairt. Mar gheall ar easpa cur chuige comhordaithe, ghníomhaigh rialtais náisiúnta agus réigiúnacha go neamhspleách agus bearta coisctheacha agus srianta á gcur i bhfeidhm acu, trealamh á sholáthar acu, nó le linn dóibh pacáistí téarnaimh agus scéimeanna coinneála post a bhunú chun na hiarmhairtí socheacnamaíocha a mhaolú. Mar sin féin, tar éis dóibh tús deacair a shárú, is cosúil gur chuir an tAontas Eorpach agus na Ballstáit feabhas ar an gcomhar eatarthu chun éifeachtaí na géarchéime a mhaolú.

D’fhreagair UFInna AE, i.e. UFInna na mBallstát agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), go pras don ghéarchéim reatha agus thug siad faoi go leor gníomhaíochtaí iniúchóireachta agus faireacháin go tapa. Chomh maith leis na 48 gníomhaíocht iniúchóireachta a cuireadh i gcrích in 2020, tá níos mó ná 200 gníomhaíocht iniúchóireachta eile ar siúl fós nó beartaithe, agus tabharfar chun críche iad in 2021 nó in 2022. Tá achoimrí sa Choimre ar 17 dtuarascáil (as 48) a foilsíodh in 2020, a chuimsíonn cúig réimse tosaíochta: sláinte phoiblí, digitiú, freagairt shocheacnamaíoch, airgeadas poiblí agus rioscaí poiblí, agus an fhreagairt ghinearálta ar leibhéil éagsúla rialtais. Sa Choimre baintear leas as torthaí na n-iniúchtaí a rinne UFInna na Beilge, na Cipire, na Gearmáine, na Laitvia, na Liotuáine, na hÍsiltíre, na Portaingéile, na Rómáine, na Slóvaice, na Sualainne agus CIE.

Coimre Iniúchóireachta an Choiste Teagmhála maidir leis an bhfreagairt ar COVID-19

22/07/2021
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.