Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Nuacht

​​Le heagrán na Coimre Iniúchóireachta i mbliana, tugtar aghaidh ar dhúshláin a bhaineann le paindéim COVID-19, rud atá taobh thiar de cheann de na géarchéimeanna sláinte is suaiteaí a chonacthas riamh ar domhan, agus tionchar mór aici ar shochaithe, ar gheilleagair agus ar dhaoine aonair i ngach áit. Tugtar sa Choimre faisnéis ar thionchar na paindéime agus ar fhreagairt ar an bpaindéim ar an leibhéal náisiúnta agus fornáisiúnta, agus tugtar inti forléargas ar an obair iniúchóireachta ábhartha a rinne agus a d’fhoilsigh uasfhorais iniúchóireachta AE (UFInna AE) in 2020.

Bhí paindéim COVID-19 ina cúis le géarchéim ilghnéitheach a d’imir tionchar ar bheagnach gach réimse den saol poiblí agus den saol príobháideach, lena n-áirítear sláinte phoiblí, gníomhaíocht eacnamaíoch, saothar, oideachas agus airgeadas poiblí. Bhí tionchar substaintiúil, suaiteach agus thar a bheith neamhshiméadrach ag baint leis an tionchar ar an Aontas Eorpach agus ar na Ballstáit. Tá uainiú, méid agus cineál beacht na paindéime, agus an fhreagairt uirthi, an-éagsúil ar fud an AE, ach freisin go réigiúnach agus uaireanta go háitiúil, maidir le sláinte phoiblí, gníomhaíocht eacnamaíoch, saothar, oideachas agus airgeadas poiblí.

I bhformhór na limistéar a raibh an-tionchar ag an bpaindéim orthu, níl ach cumhacht shrianta ag an Aontas Eorpach maidir le gníomhú ina leith. Is é is cúis leis sin, i bpáirt, nach bhfuil inniúlacht don tsláinte phoiblí eisiach don Aontas Eorpach, agus, i bpáirt, toisc nach raibh mórán ullmhachta ná aon chomhaontú tosaigh ann idir na Ballstáit maidir le comhfhreagairt. Mar gheall ar easpa cur chuige comhordaithe, ghníomhaigh rialtais náisiúnta agus réigiúnacha go neamhspleách agus bearta coisctheacha agus srianta á gcur i bhfeidhm acu, trealamh á sholáthar acu, nó le linn dóibh pacáistí téarnaimh agus scéimeanna coinneála post a bhunú chun na hiarmhairtí socheacnamaíocha a mhaolú. Mar sin féin, tar éis dóibh tús deacair a shárú, is cosúil gur chuir an tAontas Eorpach agus na Ballstáit feabhas ar an gcomhar eatarthu chun éifeachtaí na géarchéime a mhaolú.

D’fhreagair UFInna AE, i.e. UFInna na mBallstát agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), go pras don ghéarchéim reatha agus thug siad faoi go leor gníomhaíochtaí iniúchóireachta agus faireacháin go tapa. Chomh maith leis na 48 gníomhaíocht iniúchóireachta a cuireadh i gcrích in 2020, tá níos mó ná 200 gníomhaíocht iniúchóireachta eile ar siúl fós nó beartaithe, agus tabharfar chun críche iad in 2021 nó in 2022. Tá achoimrí sa Choimre ar 17 dtuarascáil (as 48) a foilsíodh in 2020, a chuimsíonn cúig réimse tosaíochta: sláinte phoiblí, digitiú, freagairt shocheacnamaíoch, airgeadas poiblí agus rioscaí poiblí, agus an fhreagairt ghinearálta ar leibhéil éagsúla rialtais. Sa Choimre baintear leas as torthaí na n-iniúchtaí a rinne UFInna na Beilge, na Cipire, na Gearmáine, na Laitvia, na Liotuáine, na hÍsiltíre, na Portaingéile, na Rómáine, na Slóvaice, na Sualainne agus CIE.

Coimre Iniúchóireachta an Choiste Teagmhála maidir leis an bhfreagairt ar COVID-19

22/07/2021
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.