Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Tascfhórsa maidir le cúraimí agus ról na hiniúchóireachta seachtraí poiblí i bhfianaise forbairtí ar tialachas eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh le deireanas

In 2012 thug an Coiste Tadhaill sainordú don Tascfhórsa (TF) féachaint ar chúraimí agus ról UIIanna i bhfianaise forbairtí ar rialachas eacnamaíoch in AE le deireanas. Iarradh ar TF aghaidh a thabhairt ar cheisteanna substainte agus freisin scrúdú a dhéanamh ar na réamhriachtanais chun na cúraimí sin a chomhlíonadh go héifeachtach agus ar na ceanglais le haghaidh neamhspleáchas, éifeachtacht agus chreidiúnacht UIIanna. Is é an cuspóir atá ann rannchuidiú ar an mbealach is iomchuí agus is éifeachtaí leis na próisis reachtacha amach anseo, b'fhéidir ar dhóigh chomhairleach, cur le buanna agus le taithí CT agus na n‑eagraíochtaí is comhaltaí de.
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.