Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

An Grúpa Oibre um Easnaimh in Iniúchtaí Poiblí

 
Ní fhéadfar tionchar na géarchéime airgeadais agus eacnamaíche reatha a mheas faoi bhun an chirt, i gcomhair tíortha ina n-úsáidtear an euro ach oiread leis na tíortha nach n-úsáidtear é iontu. Áirítear leis sin an ról atá ag na UIIanna i ndáil le hiniúchadh a dhéanamh ar na socruithe, na bearta agus na hiontraimí (nua) atá forbartha san AE chun freagairt don ghéarchéim. Lean an Coiste Tadhaill togra UII na hÍsiltíre agus rinne siad cinneadh ag an gcruinniú a bhí acu an 13 agus an 14 Deireadh Fómhair 2011 grúpa oibre a bhunú i ndáil le heasnaimh in iniúchtaí poiblí.(Rún ón gCoiste Tadhaill CC-R-2011-05).
 
Tugadh sainordú don ghrúpa oibre staidéar píolótach a dhéanamh trí fhaisnéis a iarraidh ar údaráis mhaoirseacha airgeadais (UMA) d'fhonn easnaimh in iniúchtaí poiblí a d'fhéadfadh a bheith ag baint le clúdach sainordaithe UII agus le cearta rochtana ar fhaisnéis a shainaithint. D'iarr an Coiste Tadhaill ar an ngrúpa oibre tuarascáil  a dhéanamh maidir le torthaí an staidéir phíolótaigh ag an gcéad chruinniú eile a bheidh aige in 2012.
 
Is é UII na hÍsiltíre a rinne comhordú ar an nGrúpa Oibre seo. Is iad 13 UIIanna náisiúnta agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a rinne an staidéar píolótach. In 2012, is é an Coiste Tadhaill a rinne an tuarascáil chríochnaitheach agus rún a thíolacadh agus a ghlacadh (Rún ón gCoiste Tadhaill CC-R-2012-03).
 
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
 
Peter van Roozendaal, Cúirt Iniúchóirí na hÍsiltíre (P.Rozendal@rekenkamer.nl)
 

Tuarascálacha Gaolmhara: 
 
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.