Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

An Grúpa Oibre um Sholáthar Poiblí / An Grúpa Nuachóirithe um Sholáthar Poiblí

 
In 2004, bhunaigh an Coiste Tadhaill Grúpa Oibre agus é mar chúram air suíomh gréasáin a fhorbairt agus a bhainistiú ina mbeadh faisnéis a bheadh úsáideach d'iniúchóireacht an tsoláthair phoiblí.
 
Tá an méid seo a leanas curtha ar fáil ag an nGrúpa Oibre:
  • seicliostaí lena n-úsáid in iniúchóireacht airgeadais an tsoláthair
  • treoir maidir le rialacha soláthair an AE agus breithiúnais ábhartha CBE 
  • ceisteanna lárnacha a cuireadh i dtoll a chéile mar phointí tagartha d’iniúchóirí a dhéanann meastóireacht ar an gcaoi a n-oibríonn feidhm an tsoláthair i gcomhlachtaí earnála poiblí
  • achoimrí ar thuarascálacha ábhartha atá foilsithe ag na UIIanna.
  •  
Chomhlíon an Grúpa Oibre um Sholáthar Poiblí a shainordú in 2008. Tar éis clabhsúr a chur leis an ngrúpa oibre, thug Coiste Tadhaill 2008 sainordú do Ghrúpa Nuachóirithe um Sholáthar Poiblí nuachóiriú a dhéanamh ar na torthaí agus sonraí arna gcur ar fáil ag an iar-ghrúpa oibre um Sholáthar Poiblí. Chuir an Grúpa Nuachóirithe a shainordú i gcrích i 2010. Tá na torthaí agus sonraí nuachóirithe ar fáil don phobal le haghaidh comhairliúcháin.
 
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
 
An tUasal Franz Wascotte (comhchathaoirleach), Cúirt Iniúchóireachta na Beilge

 

Nataša Skrt Kos Uasal (comhchathaoirleach), Cúirt Iniúchóireachta Phoblacht na Slóivéine
 

 


Tuarascálacha Gaolmhara: 

 

18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.