Zakon EU-a o cookiejima
Ako želite posjetiti ovu stranicu, obavještavamo vas da će se pristupom sustavu, u skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EZ, aktivirati cookie. Ako se ne slažete, ne pristupajte ovoj stranici. Cookie se koristi za spremanje odabira jezika, ali neće zabilježiti vaše osobne podatke. Valjanost će mu isteći nakon godine dana.

2007.

Čelnici vrhovnih revizijskih institucija Europske unije i Europskog revizorskog suda sastali su se od 3. do 4. prosinca 2007. godine u Helsinkiju
 
 
 
Domaćin godišnjem sastanku čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Suda od 3. do 4. prosinca 2007. godine bila je vrhovna revizijska institucija Finske, a njime je predsjedao glavni revizor Finske, gospodin Tuomas Pöysti. Čelnici vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja Turske, Hrvatske i bivše jugoslavenske Republike Makedonije, kao i predstavnici Odbora za osposobljavanje EUROSAI-ja te SIGME sudjelovali su kao aktivni promatrači.

Program sastanka uključivao je i seminar o upravljanju rizicima kao dio dobre prakse upravljanja sredstvima EU-a. Tema seminara bila je „Upravljanje rizicima, prihvatljiva razina rizika i integrirani sustav unutarnje kontrole u upravljanju sredstvima EU-a”.

Glavni cilj seminara bio je nastaviti raspravu koja je započela reformom Financijske uredbe i planom integriranog sustava unutarnje kontrole te raspraviti o ulozi vrhovnih revizijskih institucija država članica radi osiguravanja i poboljšanja dobrog upravljanja sredstvima EU-a. 
 
Gosti govornici bili su gospodin Siim Kallas, potpredsjednik Europske komisije, gospodin Herbert Bösch, predsjednik Odbora za proračunski nadzor, i gospodin Matti Ahde, predsjednik revizijskog odbora finskog parlamenta.

Nakon prezentacija gostiju govornika nekoliko se vrhovnih revizijskih institucija obratilo vezano za njihova pojedinačna iskustva na nacionalnoj razini u upravljanju rizicima i ulozi vrhovnih revizijskih institucija pri utvrđivanju prihvatljive razine rizika u kontekstu EU-a.

Seminarom se naglasila važna uloga vrhovnih revizijskih institucija u upravljanju rizicima vezanim za proračun EU-a i potreba za zajedničkim razumijevanjem kategorija i prihvatljivih razina rizika.

Sudionici su raspravljali i o rezultatima rada radnih skupina, koje obuhvaćaju specifična područja upravljanja sredstvima EU-a: strukturne fondove, izvješća nacionalnih vrhovnih revizijskih institucija o financijskom upravljanju EU-a, porez na dodanu vrijednost, javnu nabavu, revizijske standarde, kvalitetu revizije i poljoprivredu te su naposljetku predstavljeni rezultati mreže za suradnju između vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, Suda i SIGME.
 
 
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.