Zakon EU-a o cookiejima
Ako želite posjetiti ovu stranicu, obavještavamo vas da će se pristupom sustavu, u skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EZ, aktivirati cookie. Ako se ne slažete, ne pristupajte ovoj stranici. Cookie se koristi za spremanje odabira jezika, ali neće zabilježiti vaše osobne podatke. Valjanost će mu isteći nakon godine dana.

Novosti

​Europski revizorski sud (Sud) danas je u ime Kontaktnog odbora vrhovnih revizijskih institucija (VRI) objavio pregled revizija koje su revizori iz različitih zemalja Europske unije obavili u području javnog zdravstva. Riječ je o drugoj zbirci revizija koju je objavio Kontaktni odbor i u njoj su predstavljeni radovi 24 vrhovnih revizijskih institucija.

Javno zdravstvo područje je za koje su u prvom redu nadležne države članice, zbog čega postoje znatne razlike među njihovim zdravstvenim sustavima. EU pruža potporu naporima koji se ulažu u tom području na nacionalnim razinama, pri čemu se poseban naglasak stavlja na nadopunjavanje ili koordiniranje mjera država članica. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća pred nacionalnim zdravstvenim sustavima stoje brojni izazovi, kao što su stalan porast troškova, starenje stanovništva i sve veća mobilnost pacijenata i zdravstvenih djelatnika.

„U području javnog zdravstva potrebni su koordinirani napori EU-a i država članica te će ta tema zasigurno i dalje biti jedan od najvećih političkih prioriteta još dugi niz godina”, izjavio je KlausHeiner Lehne, predsjednik Europskog revizorskog suda. „Stoga je prijeko potrebno pobliže upoznati javnost s rezultatima revizija koje su nedavno obavljene diljem EU-a.” 

U zbirci revizija iznose se osnovne informacije o javnom zdravstvu, njegovim pravnim osnovama, glavnim ciljevima i povezanim nadležnostima na razinama država članica i EU-a. U zbirci revizija također se opisuju glavni izazovi s kojima se EU i njegove države članice suočavaju u tom području. Obavljanje revizija u području javnog zdravstva zahtjevan je zadatak. Ipak, velik broj revizija koje su provedene tijekom posljednjih godina u tom području upućuje na to koliko je ono važno za građane EU-a. 

Ova se zbirka temelji na rezultatima novijih revizija koje su u tom području proveli Sud i VRI-jevi 23 država članica EU-a: Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka i Finska. U okviru tih revizija ispitani su važni aspekti uspješnosti te su istražena različita pitanja u vezi s javnim zdravstvom, kao što su prevencija i zaštita, pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, uporaba novih tehnologija i ezdravstva, kao i fiskalna održivost javnih zdravstvenih usluga.04/01/2020
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.