Zakon EU-a o cookiejima
Ako želite posjetiti ovu stranicu, obavještavamo vas da će se pristupom sustavu, u skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EZ, aktivirati cookie. Ako se ne slažete, ne pristupajte ovoj stranici. Cookie se koristi za spremanje odabira jezika, ali neće zabilježiti vaše osobne podatke. Valjanost će mu isteći nakon godine dana.

Novosti

Zbirke revizija publikacije su Kontaktnog odbora vrhovnih revizijskih institucija (VRI) u EU-u čija je svrha dodatno približiti relevantne revizijske aktivnosti dionicima i široj javnosti.

Ovogodišnja zbirka posvećena je kibersigurnosti, temi koja je već i prije pandemije bolesti COVID-19 imala ključnu ulogu u našem društvu. Ta zbirka sadržava osnovne informacije o kibersigurnosti, glavnim strateškim inicijativama i relevantnim pravnim osnovama u EU-u. U njoj su prikazani i glavni izazovi s kojima se suočavaju EU i njegove države članice, kao što su prijetnje pravima pojedinačnih građana EU-a koje proizlaze iz zlouporabe osobnih podataka i rizik od toga da institucije ne mogu isporučiti osnovne javne usluge ili da im je ograničen kapacitet djelovanja nakon kibernapada.

Ova se zbirka revizija temelji na rezultatima revizija koje je u tom području provelo 13 vrhovnih revizijskih institucija.

Zaštita ključnih informacijskih sustava i digitalnih infrastruktura od kibernapada postaje sve veći strateški izazov za EU i njegove države članice. Pitanje koje se postavlja više nije hoće li doći do kibernapada – nego kada i kako – i relevantno je za sve: pojedince, poduzeća i javna tijela.

Vrhovne revizijske institucije u EU-u i Europski revizorski sud stoga su usmjerili svoje revizijske aktivnosti na područje kibersigurnosti, s posebnim naglaskom na zaštiti podataka, spremnosti sustava za kibernapade i zaštiti ključnih sustava komunalnih i javnih usluga. Tu inicijativu valja promatrati u kontekstu u kojem EU želi postati najsigurnije digitalno okruženje na svijetu.

Zbirka revizija o kibersigurnosti 

17/12/2020
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.