ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Įvadas

​​​​​​​AAI vadovai susirenka bent kartą per metus, kad nutartų, kaip toliau gerinti bendradarbiavimą. Jų posėdžius rengia ryšių palaikymo pareigūnai, kurių užduotys, be kita ko, apima Europos Audito Rūmų auditų planavimo koordinavimą valstybėse narėse, darbo grupių veiklos konkrečiomis audito temomis koordinavimą ir reguliarius bendro pobūdžio informacijos mainus.

 

Ryšių palaikymo komitetas: Neseniai įvykusių ir būsimų posėdžių lentelė

Ryšių palaikymo komiteto posėdis Varšuvoje 2006 m. gruodžio 11–12 d.

Metinį ES AAI ir Europos Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komiteto posėdį surengė Lenkijos AAI, o jam pirmininkavo Aukščiausiųjų kontrolės rūmų pirmininkas Mirosław Sekuła. Posėdyje aktyvių stebėtojų teisėmis dalyvavo šalių kandidačių – Bulgarijos, Kroatijos, Rumunijos ir Turkijos – AAI vadovai bei IDI, EUROSAI mokymo komiteto ir SIGMA atstovai.

 

Į posėdžio programą buvo įtrauktas seminaras „Aukščiausiųjų audito institucijų indėlis tobulinant ES lėšų naudojimo atskaitomybę“.

 

Posėdyje svečių teisėmis dalyvavo pranešėjai Siim Kallas, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, ir Szabolcs Fazakas, Europos Parlamento biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas.

 

Dalyviai, be kita ko, aptarė nacionalinių deklaracijų rengimo srityje vykstančius pokyčius, nacionalinių audito institucijų ir Europos Komisijos tiesioginių ryšių privalumus ir juos plėtojant susidarančias kliūtis, galimybę parengti bendrą metodiką ir audito standartus bei Europos Audito Rūmų ir nacionalinių audito institucijų bendradarbiavimo privalumus ir jam kylančias kliūtis Europos Audito Rūmų audito vizitų valstybėse narėse metu.

 

AAI vadovai taip pat aptarė bendradarbiavimo stiprinimo būdus ir darbo grupių, dirbančių konkrečiose ES lėšų valdymo srityse, susijusiose su viešaisiais pirkimais, pridėtinės vertės mokesčiu, žemės ūkiu, struktūriniais fondais, nacionalinėmis AAI ataskaitomis dėl ES finansų valdymo ir audito kokybe, darbo rezultatus. Be to, buvo pateikti šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI bendradarbiavimo rezultatai.

 

Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.