ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Įvadas

​​​​​​​AAI vadovai susirenka bent kartą per metus, kad nutartų, kaip toliau gerinti bendradarbiavimą. Jų posėdžius rengia ryšių palaikymo pareigūnai, kurių užduotys, be kita ko, apima Europos Audito Rūmų auditų planavimo koordinavimą valstybėse narėse, darbo grupių veiklos konkrečiomis audito temomis koordinavimą ir reguliarius bendro pobūdžio informacijos mainus.

 

Ryšių palaikymo komitetas: Neseniai įvykusių ir būsimų posėdžių lentelė

​ES 27 valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų vadovų posėdis Liuksemburge 2008 m. gruodžio 1–2 d.

 

Europos Audito Rūmai Liuksemburge surengė dvi dienas trukusį metinį ES AAI vadovų ryšių palaikymo komiteto posėdį, kuriam pirmininkavo Europos Audito Rūmų pirmininkas Vítor Caldeira. Posėdyje dalyvavo ES 27 valstybių narių AAI vadovai, taip pat stebėtojų teisėmis jame dalyvavo šalių kandidačių AAI vadovai bei EUROSAI mokymo komiteto ir SIGMA atstovai.

 

2008 m. surengtas Ryšių palaikymo komiteto posėdis įvyko tada, kai Europa ir likusi pasaulio dalis vis dar kovojo su visą pasaulį sukrėtusios finansų rinkų krizės pasekmėmis. Esant šioms aplinkybėmis 2008 m. Ryšių palaikymo komiteto posėdyje buvo susitelkta ties diskusijomis apie ES biudžeto reformą ir patikslintą 2008–2010 m. Lisabonos strategiją – dviem temomis, tiesiogiai susijusiomis su ES ir jos valstybes nares paveikusios finansų krizės valdymu. Abi temos buvo plėtojamos viešųjų diskusijų metu.

 

Dalia Grybauskaitė, tuo metu ėjusi už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingos Komisijos narės pareigas, perskaitė įvadinį pranešimą apie ES biudžeto reformą. Po to sekusių diskusijų metu buvo patvirtinta, kad būtina imtis veiksmų ir kad šiuo atžvilgiu AAI vaidmuo yra ypač svarbus. Jų atliekamas rizikos įvertinimas vaidina lemiamą vaidmenį finansinėje aplinkoje, kurioje pinigų srautai yra sustoję.

 

Taip pat atsižvelgiant į šiuos pokyčius buvo aptariama patikslinta 2008–2010 m. Lisabonos strategija. Buvo pareikšta optimistinių nuomonių, kad patikslinta Lisabonos strategija galėtų padėti sumažinti neigiamus finansų krizės padarinius.

 

Antrą posėdžio dieną buvo keičiamasi patirtimi ir informacija apie bendradarbiavimo, apimančio konkrečias ES lėšų valdymo sritis ir audito klausimus, rezultatus, bei aptarta būsimos veiklos perspektyva.

Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.