ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Įvadas

​​​​​​​AAI vadovai susirenka bent kartą per metus, kad nutartų, kaip toliau gerinti bendradarbiavimą. Jų posėdžius rengia ryšių palaikymo pareigūnai, kurių užduotys, be kita ko, apima Europos Audito Rūmų auditų planavimo koordinavimą valstybėse narėse, darbo grupių veiklos konkrečiomis audito temomis koordinavimą ir reguliarius bendro pobūdžio informacijos mainus.

 

Ryšių palaikymo komitetas: Neseniai įvykusių ir būsimų posėdžių lentelė

2010 m. spalio 18 ir 19 d. Liuksemburge įvyko Europos Sąjungos ryšių palaikymo komiteto posėdis

Šiame komitete kasmet susitinka Europos Sąjungos AAI vadovai ir Europos Audito Rūmų pirmininkas bei šalių kandidačių arba potencialių kandidačių AAI vadovai. 2010 m. pirmą kartą Ryšių palaikymo komitetui, kurio posėdis įvyko Europos Audito Rūmuose Liuksemburge, pirmininkavo Prancūzijos audito rūmų pirmasis pirmininkas Didier Migaud, glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos Audito Rūmų pirmininku Vítor Caldeira. Ši priemonė leido suburti už komitetų pasirengimą atsakingų pirmininkų trejetą („troiką“). 2011 m. komiteto posėdis vėl įvyks Liuksemburge.

 

Kaip jau tapo įprasta per pastaruosius keletą metų, posėdis prasidėjo seminaru, kuris šiais metais buvo skirtas nacionalinių parlamentų vaidmeniui po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Pranešimus įvairiais istoriniais, teisiniais, instituciniais arba politiniais šio klausimo aspektais skaitė daug pakviestų pranešėjų: Jean Laporte, Prancūzijos Senato Europos reikalų tarnybos direktorius, Colette Flesch, buvęs užsienio reikalų ministras, buvęs Liuksemburgo deputatų rūmų ir Europos Parlamento narys, Edward Leigh, Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmų narys ir buvęs Valstybės audito komiteto pirmininkas. Taip pat pasisakė Tuomas Poysti, Suomijos AAI pirmininkas, Guilherme d'Oliveira Martins, Portugalijos audito rūmų pirmininkas, ir Jacek Jezierski, Lenkijos Aukščiausiųjų kontrolės rūmų pirmininkas.

 

Nacionaliniai parlamentai, kuriems kontrolės įgaliojimai pagal Lisabonos sutartį buvo suteikti taikant subsidiarumo principą, atlieka vis svarbesnį vaidmenį Bendrijos reikaluose.

 

Tačiau viešuose svarstymuose Europos Sąjungos lėšų valdymui ir kontrolei vis dar skiriamas nedidelis dėmesys ir skirtingose šalyse jis yra nevienodas.

 

Finansinio reglamento peržiūra taip pat leido aptarti kontrolės raidą dalyvaujant Komisijos nariui Algirdui Šemetai, kuris yra atsakingas už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu. Buvo ypač diskutuojama apie toleruotinos klaidų rizikos sąvoką.

 

Komiteto posėdis taip pat buvo gera proga pasidalinti patirtimi apie Europos Sąjungos lėšų kontrolę. Du pranešimus parengė Danijos ir Nyderlandų AAI.

 

Komiteto ir jo darbo grupių veiklos srityje galima išskirti keletą svarbių sprendimų: remiantis pirmininkų apklausa atlikus išsamią Komiteto valdymo analizę, Komiteto veikla buvo perorientuota pirmenybę teikiant Bendrijai kylantiems iššūkiams ir viešajam svarstymui; bendrų audito standartų darbo grupė pateikė savo galutinę ataskaitą; taip pat buvo pradėtos vykdyti dvi naujos veiklos, kuriose pagrindinis vaidmuo tenka Nyderlandų ir Latvijos AAI.

 

Ryšių palaikymo pareigūnai visose šiose srityse bus atsakingi už tai, kad būtų užtikrintas tolesnių veiksmų taikymas ir palengvintas Komiteto sprendimų vykdymas.

Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.