ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Įvadas

​​​​​​​AAI vadovai susirenka bent kartą per metus, kad nutartų, kaip toliau gerinti bendradarbiavimą. Jų posėdžius rengia ryšių palaikymo pareigūnai, kurių užduotys, be kita ko, apima Europos Audito Rūmų auditų planavimo koordinavimą valstybėse narėse, darbo grupių veiklos konkrečiomis audito temomis koordinavimą ir reguliarius bendro pobūdžio informacijos mainus.

 

Ryšių palaikymo komitetas: Neseniai įvykusių ir būsimų posėdžių lentelė

2011 m. spalio 13 ir 14 d. Liuksemburge įvyko ES 27 valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų vadovų posėdis

 

Ve dnech 13. a 14. října 2011 se v prostorách Evropského účetního dvora konalo výroční setkání kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI členských států EU a EÚD . Setkání se zúčastnilo více než 80 delegátů z NKI zemí EU a z Evropského účetního dvora a přítomni byli také vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí (Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Islandu a Turecka) a zástupci EUROSAI a iniciativy SIGMA.

 

Hlavním tématem výročního setkání byl dopad evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik a dalších aktuálních událostí v oblasti správy ekonomických záležitostí EU (včetně regulace finančních systémů a institucí a dohledu nad nimi, státní pomoci finančnímu sektoru a auditu mechanismu řízení krize eura) na NKI členských států EU a na Účetní dvůr.
 
Seminář zahájila vystoupení tří významných hostů, kteří se ve svých funkcích intenzivně podílejí na společném úsilí Evropské unie o překonání finanční krize. Těmito hosty byli Olli Rehn, evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, Vítor Constâncio, viceprezident Evropské centrální banky, a Luc Frieden, ministr financí Lucemburského velkovévodství.
 
Na základě následných diskusí pak kontaktní výbor přijalprohlášení určené Evropskému parlamentu, Evropské radě a Evropské komisi a parlamentům a vládám členských států EU. Kontaktní výbor rovněž přijal usnesení, které uznává odpovědnost NKI zemí eurozóny při poskytování adekvátního externího veřejného auditu Evropského mechanismu stability
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.