ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Specialiosios paskirties grupė dėl Europos valstybėms narėms skirtų viešojo sektoriaus apskaitos standartų (EPSAS)

​​ 
 
2013 m. Ryšių palaikymo komitetas nusprendė įsteigti specialiosios paskirties grupę, siekiant atidžiai stebėti Europos Komisijos pradėtą procesą, skirtą plėtoti Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus (EPSAS). Specialiosios paskirties grupė yra įgaliota imtis aktyvaus vaidmens bendradarbiaujant su Komisijos įsteigtomis specialiosios paskirties grupėmis dėl EPSAS valdymo ir standartų ir teikti ataskaitas Ryšių palaikymo komitetui. Be to, ji stebi susijusius pokyčius ES ir nacionaliniu lygmeniu, palaiko ryšius su nacionalinėmis institucijomis, visų pirma su finansų ministerijomis, ir prisideda savo indėliu prie Komisijos įsteigtų EPSAS specialiosios paskirties grupių darbo
 
Kontaktiniai asmenys:
 
Lionel Vareille (Prancūzijos AAI), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (Vokietijos AAI), (nadja.paessler@brh.bund.de)
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.