No

Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų vadovų posėdis Helsinkyje 2007 m. gruodžio 3–4 d. 
 
 
 
Metinį ES AAI ir Europos Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komiteto posėdį 2007 m. gruodžio 3–4 d. surengė Suomijos AAI, o jam pirmininkavo Suomijos generalinis auditorius Tuomas Pöysti. Posėdyje aktyvių stebėtojų teisėmis dalyvavo šalių kandidačių – Turkijos, Kroatijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos – AAI vadovai bei EUROSAI mokymo komiteto ir SIGMA atstovai.
 
Į posėdžio programą buvo įtrauktas seminaras dėl rizikos valdymo siekiant gero ES lėšų valdymo. Seminaro tema buvo „Rizikos valdymas, toleruotinas rizikos lygis ir integruota vidaus kontrolės sistema valdant ES lėšas“.
 
Pagrindinis seminaro tikslas buvo ir toliau tęsti pradėtas diskusijas dėl Finansinio reglamento reformos ir integruotos vidaus kontrolės sistemos plano bei aptarti valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų vaidmenį užtikrinant ir tobulinant gerąjį ES lėšų valdymą.
 
Posėdyje svečių teisėmis dalyvavo pranešėjai Siim Kallas, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, Herbert Bösch, Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas, ir Matti Ahde, Suomijos parlamento audito komiteto pirmininkas.
 
Po svečių teisėmis dalyvavusių asmenų pranešimų kai kurios AAI pasakė kalbas apie jų atitinkamą nacionalinę patirtį, susijusią su rizikos valdymu ir AAI vaidmeniu apibrėžiant toleruotiną rizikos lygį ES kontekste.
Seminaro metu buvo pabrėžta AAI vaidmens valdant su ES biudžetu susijusią riziką svarba ir poreikis vienodai suvokti rizikos kategorijas ir toleruotiną rizikos lygį.
 
Dalyviai taip pat aptarė darbo grupių, dirbančių konkrečiose ES lėšų valdymo srityse, susijusiose su struktūriniais fondais, nacionalinėmis AAI ataskaitomis dėl ES finansų valdymo, pridėtinės vertės mokesčiu, viešaisiais pirkimais, audito standartais, audito kokybe ir žemės ūkiu, darbo rezultatus. Galiausiai, buvo pateikti šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI, Europos Audito Rūmų ir SIGMA bendradarbiavimo tinklo rezultatai.