ES slapukų įstatymas
Jei norite apsilankyti šioje svetainėje, informuojame Jus, kad remiantis ES direktyva 2009/136/EB jungiantis prie sistemos bus aktyvuotas slapukas. Jei su tuo nesutinkate, nesilankykite šioje svetainėje. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi. Jis baigs galioti po vienų metų.

Naujienos

 

 
 

 

2017 m. metinį Ryšių palaikymo komiteto posėdį surengė ir jam pirmininkavo Europos Audito Rūmai Liuksemburge. Posėdyje aktyvių stebėtojų teisėmis dalyvavo šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovai bei EUROSAI sekretoriato ir SIGMA atstovai.

 

Pagrindinė Ryšių palaikymo komiteto posėdžio diskusijų tema buvo galimas AAI vaidmuo prisidedant prie ES piliečių pasitikėjimo atkūrimo. Ši tema buvo pasirinkta atsižvelgiant į tai, kad ES ir jos valstybės narės susiduria su vis didesniais iššūkiais, jų viešiesiems finansams daromas vis didesnis spaudimas, o piliečiai yra akivaizdžiai praradę pasitikėjimą nacionalinėmis ir ES institucijomis. Šiame kontekste dalyviai taip pat svarstė novatoriškus AAI audito produktus ir nagrinėjo suinteresuotųjų šalių komunikaciją, kuriais siekiama stiprinti pasitikėjimą nacionalinėmis ir viršvalstybinėmis valdžios institucijomis. Diskusijoms vadovavo Šveicarijos AAI direktoriaus pavaduotoja Brigitte Christ.

 

Trys išorės svečiai buvo paraginti podiumo diskusijos metu pasikeisti savo nuomonėmis šia tema. P. Arthuis, Europos Parlamento narys ir Biudžeto komiteto pirmininkas, pateikė ES nuomonę šiuo klausimu. P. Bertok, viešojo sektoriaus sąžiningumo ekspertas, pateikė EBPO nuomonę apie tai, kaip geresnis valdymas galėtų padėti atkurti pasitikėjimą. Galiausiai, p. Colella, Škotijos atestuotųjų apskaitininkų instituto vyriausiasis pareigūnas, pasidalijo savo nuomone apie audito profesiją kaip vertybėmis pagrįstą visuomenei teikiamą paslaugą. Prie diskusijų toliau prisidėjo p. Yli-Viikari (Suomijos AAI), p. Caldeira (Portugalijos AAI) ir p. Brenninkmeijer (EAR). P. Scheller (Vokietijos AAI), p. Visser (Nyderlandų AAI) ir p. Migaud (Prancūzijos AAI) pasidalijo savo nuomonėmis apie suinteresuotųjų šalių komunikaciją ir pateikė konkrečių jos pavyzdžių.

 

Vėliau vykusių diskusijų metu Ryšių palaikymo komitetas susipažino su jo darbo subjektų ir profesinių partnerių vykdyta veikla bei atitinkama AAI narių veikla. Jos visų pirma apėmė galutines lygiagrečių auditų ataskaitas dėl struktūrinių fondų indėlio į strategiją „Europa 2020“ užimtumo ir / arba švietimo srityse (vykdytų vadovaujant Vokietijos, Nyderlandų ir Maltos AAI) ir dėl tvariems viešiesiems finansams gresiančios rizikos (vykdytų vadovaujant Švedijos ir Suomijos AAI).

 

Sekantį posėdį 2018 m. spalio mėn. surengs ir jam pirmininkaus Kroatijos valstybinė audito tarnyba.

 

gerhard-steger-video.PNG

 

Luxembourg , 20/11/2017
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.