ES slapukų įstatymas
Jei norite apsilankyti šioje svetainėje, informuojame Jus, kad remiantis ES direktyva 2009/136/EB jungiantis prie sistemos bus aktyvuotas slapukas. Jei su tuo nesutinkate, nesilankykite šioje svetainėje. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi. Jis baigs galioti po vienų metų.

Naujienos

Šių metų audito kompendiume aptariami iššūkiai, susiję su COVID-19 pandemija, kuri sukėlė vieną didžiausių sveikatos krizių ir padarė didžiulį poveikį visuomenei, ekonomikai ir pavieniams asmenims visame pasaulyje. Kompendiume pateikiama informacija apie pandemijos poveikį ir atsaką į ją nacionaliniu ir viršnacionaliniu lygmenimis, taip pat apžvelgiamas atitinkamas audito darbas, kurį 2020 m. atliko ir paskelbė ES aukščiausiosios audito institucijos (ES AAI).

COVID-19 pandemija sukėlė daugialypę krizę, kuri paveikė beveik visas viešojo ir privataus gyvenimo sritis – nuo visuomenės sveikatos, ekonominės veiklos, darbo, švietimo iki viešųjų finansų. Poveikis ES ir valstybėms narėms buvo didelis, trikdantis ir itin asimetriškas. Šio poveikio visuomenės sveikatai, ekonominei veiklai, darbui, švietimui ir viešiesiems finansams laikas, mastas ir tikslus pobūdis bei atsakas į jį itin skyrėsi ne tik visoje ES, bet ir regioniniu, o kartais ir vietos lygmenimis.

Daugumoje pandemijos smarkiai paveiktų sričių ES turi tik ribotus įgaliojimus veikti. Taip iš dalies yra dėl to, kad ES neturi išskirtinės kompetencijos visuomenės sveikatos srityje, ir iš dalies dėl to, kad valstybės narės nebuvo parengusios bendro atsako arba iš pradžių dėl jo nesusitarė. Nesant koordinuoto požiūrio, nacionalinės ir regioninės vyriausybės savarankiškai įgyvendino prevencijos ir izoliavimo priemones, pirko įrangą arba rengė ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinius ir darbo vietų išlaikymo sistemas, kad sušvelnintų socialines ir ekonomines pasekmes. Vis dėlto panašu, kad po sunkios pradžios ES ir valstybės narės pagerino bendradarbiavimą siekdamos sušvelninti krizės padarinius.

ES AAI, t. y. valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmai, skubiai reagavo į dabartinę krizę ir greitai ėmėsi daugelio audito ir stebėsenos veiksmų. Be 2020 m. užbaigtų 48 auditų, vis dar vykdoma arba planuojama vykdyti daugiau kaip 200 kitų auditų, kurie bus užbaigti 2021 arba 2022 m. Kompendiumą sudaro 17 ataskaitų (iš 48), paskelbtų 2020 m. ir apimančių penkias prioritetines sritis: visuomenės sveikatą, skaitmeninimą, socialinį ir ekonominį atsaką, viešuosius finansus ir riziką, taip pat bendrą atsaką įvairiais valdžios lygmenimis, santraukos. Jis parengtas remiantis Belgijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Švedijos ir Vokietijos AAI ir Audito Rūmų atliktų auditų rezultatais.

Šiuo metu audito kompendiumas dėl atsako į COVID-19 pateiktas anglų kalba. Kitų 23 ES kalbų redakcijos bus paskelbtos artimiausiais mėnesiais.

Ryšių palaikymo komiteto audito kompendiumas dėl atsako į COVID-19

22/07/2021
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.