ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Par Kontaktkomiteju

 
Sadarbība starp Eiropas Savienības augstākajām revīzijas iestādēm (ARI) un Eiropas Revīzijas palātu (ERP) galvenokārt notiek Kontaktkomitejas struktūras ietvaros. Šo struktūru veido pati Kontaktkomiteja, kurā darbojas ES ARI un ERP vadība, sadarbības koordinatori, kuri gādā par aktīvu profesionālās sadarbības tīklu visā Eiropā, kā arī darba grupas, tīkli un operatīvās darba grupas par īpašiem revīzijas jautājumiem.
 

Vispārīga informācija

ES (tolaik Eiropas Ekonomikas kopienas) dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji pirmo reizi sanāca kopā 1960. gadā. Kopš tā laika augstāko revīzijas iestāžu vadītāji kopīgi darbojas Kontaktkomitejā, kurā pārrunā visus interesējošus jautājumus. Līdz ar pašu resursu ieviešanu ES budžeta finansēšanai 1960. gadu beigās un Eiropas Parlamenta pilnvaru turpmāku paplašināšanos budžeta jautājumos vajadzība pēc neatkarīgas ES ārējās revīzijas iestādes kļuva aizvien aktuālāka. Kontaktkomitejai faktiski bija ļoti svarīga loma ERP izveidē un tās pilnvaru kodificēšanā Briseles līgumā 1975. gadā, pēc kura 1977. gadā izveidoja ERP. Kontaktkomiteja uzaicināja Eiropas Revīzijas Palātu pievienoties 1978. gadā, un tā kļuva par Kontaktkomitejas desmito locekli.
Līdz ar turpmāku Eiropas integrāciju pēc Romas līguma noslēgšanas ir attīstījusies arī Kontaktkomitejas loma. Gadu gaitā ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un ERP sadarbība ir kļuvusi organizētāka un strukturētāka. Tas atspoguļots arī Eiropas līgumos, kuros atsauce uz šādu sadarbību pakāpeniski kļuvusi aizvien konkrētāka.
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā noteikts, ka Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju “saziņā ar” dalībvalstu[1] augstākajām revīzijas iestādēm (ARI), savukārt ar Amsterdamas līgumu vēlāk noteica, ka “Revīzijas palāta un dalībvalstu revīzijas iestādes sadarbojas savstarpējas uzticības garā, tomēr saglabājot savu neatkarību”. Tad Nicas līguma 18. deklarācijā ERP aicināja izveidot Kontaktkomiteju ar dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm (tā faktiski jau pastāvēja)[2].
Tomēr ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un ERP sadarbība nav vienkārši juridisks pienākums, bet drīzāk gan praktiska nepieciešamība, jo Kopienas un valsts pārvaldes iestādes sadarbojas aizvien ciešāk. Līdz ar ES budžeta lielāku decentralizāciju un pārvaldības nodošanu valsts pārvaldes iestādēm dalībvalstīs un saņēmējvalstīs ES līdzekļu revīzijās lielāka uzmanība tagad pievērsta šīm valstīm. Tā rezultātā ar ES līgumu izveidoja juridisku pamatu ERP un valstu augstāko revīzijas iestāžu vai citu kompetentu valsts revīzijas struktūru sadarbībai. Praksē valstu augstākās revīzijas iestādes sniedz ERP revidentiem praktisku un loģistikas atbalstu uz vietas, kā arī īpašas zināšanas par revidējamo jomu.

Sadarbība ar ES kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu ARI

Kontaktkomiteja sekmē un atvieglo kandidātvalstu, kā arī iespējamo kandidātvalstu un ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu sadarbību ar dažādām iniciatīvām, no kurām lielākā daļa iekļaujas kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu ARI un ERP tīklā. Papildus tam, ka šo ARI vadītāji Kontaktkomitejas sanāksmēs piedalās kā novērotāji, Apvienotā revīzijas pasākumu darba grupa (JWGAA), kas ir pēctece bijušajai Kontaktkomitejas kandidātvalstu darba grupai, veicina neliela mēroga, praktisku, ar realitāti saistītu sadarbību.

Sadarbība ar starptautiskām organizācijām

Eiropas organizācijas EUROSAI un pasaules mēroga organizācijas INTOSAI pārstāvji apmeklē Kontaktkomitejas sanāksmes un ir laipni aicināti ziņot par savu attīstību un nākotnes plāniem. Citi piemēri par sadarbību ar EUROSAI ietver kopīgas mācības un EUROSAI dalībnieku piedalīšanos daudzpusējos pasākumos, ko ierosinājusi Kontaktkomiteja. Turklāt atsevišķas Kontaktkomitejas ARI piedalās arī EUROSAI un INTOSAI rīkotajos pasākumos.


[1] EK līguma 188.c panta 3. punktā teikts: “Dalībvalstīs revīziju veic saziņā ar attiecīgās valsts revīzijas iestādēm, vai, ja tām nav vajadzīgo pilnvaru, ar kompetentiem dalībvalstu dienestiem.” Pēc Amsterdamas līguma to pārsauca par 248. panta 3. punktu.
 
[2] Deklarācijā teikts: “Konference aicina Revīzijas palātu un valstu revīzijas iestādes uzlabot savstarpējās sadarbības sistēmu un sadarbības nosacījumus, tajā pašā laikā saglabājot savu autonomiju. Šādā nolūkā Revīzijas palātas priekšsēdētājs var veidot koordinācijas komiteju, kurā tiek pārstāvēti valstu revīzijas iestāžu priekšsēdētāji.”
 
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta