ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Lauksaimniecības ekspertu tīkls

 

Pēc kopējās lauksaimniecības politikas reformas 2004. gadā bija neskaidrības par jaunās politikas īstenošanas kārtību, un ar to saistītie sarežģījumi lika pārskatīt toreizējās revīzijas pieejas. Tāpēc Kontaktkomiteja apstiprināja neformāla informatīva tīkla izveidi šajos jautājumos tieši iesaistītajām pusēm. Šā tīkla mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu starp valstu augstākajām revīzijas iestādēm un ERP, kas tādējādi ļauj tīkla dalībniekiem gūt labāku izpratni par jauno lauksaimniecības politiku un vajadzīgo revīzijas pieeju.
 
2006. gadā tīkls organizēja semināru. 2010. gadā tika aptaujāti tīkla dalībnieki, un tie izteica vēlmi arī turpmāk uzturēt un attīstīt šā tīkla darbību, tāpēc 2010. gada oktobrī Prāgā organizēja Kontaktkomitejas un EUROSAI kopīgas mācības.
 
Papildu informācija:
 
Michal Machowski kungs, Eiropas Revīzijas palāta (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta