ES tiesību akts par sīkdatnēm
Saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka jūsu ierīcē tiks saglabāta sīkdatne. Ja tam piekrītat, sistēma (vienu gadu ) uzglabās informāciju par jūsu valodas izvēli nākamjos tīmekļa vietnes apmeklējumos; ja nepiekrītat, tīmekļa vietne būs apskatāma jūsu izvēlētajā valodā tikai šī apmeklējuma laikā. Sīkdatnes mērķis ir vienīgi saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti.

Kompendiji

04/11/2021

Kontaktkomitejas sagatavotais Revīzijas kompendijs par reakciju uz Covid-19


Šā gada Revīzijas kompendija izdevumā aplūkotas problēmas saistībā ar Covid-19 pandēmiju, vienu no postošākajām veselības krīzēm, kādu pasaule jebkad ir piedzīvojusi un kam ir būtiska ietekme uz sabiedrību, ekonomiku un indivīdiem visā pasaulē. Tas informē par pandēmijas ietekmi un reaģēšanu uz to valsts un pārvalstiskā līmenī, kā arī sniedz pārskatu par attiecīgo revīzijas darbu, ko 2020. gadā veikušas un publicējušas vienpadsmit ES augstākās revīzijas iestādes.
17/12/2020

Kontaktkomitejas sagatavotais revīzijas kompendijs par kiberdrošību


Šā gada Revīzijas kompendijs ir veltīts kiberdrošībai – tematam, kas mūsu sabiedrībai bija ļoti nozīmīgs jau pirms Covid-19 uzliesmojuma. Tajā sniegta pamatinformācija par kiberdrošību, galvenajām stratēģiskajām iniciatīvām un attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem Eiropas Savienībā. Tajā arī aprakstītas galvenās problēmas, ar kurām saskaras ES un tās dalībvalstis, piemēram, draudi atsevišķu ES iedzīvotāju tiesībām, ko rada personas datu ļaunprātīga izmantošana, risks, ka iestādes nespēs sniegt būtiskus sabiedriskos pakalpojumus, vai risks saskarties ar ierobežotu veiktspēju pēc kiberuzbrukumiem. Kompendijā izmantoti 13 augstāko revīzijas iestāžu veikto revīziju rezultāti.
29/04/2020

Revīzijas kompendijs - Sabiedrības veselība


Kompendijā sniegta pamatinformācija par sabiedrības veselību, tās juridiskajiem pamatiem, galvenajiem mērķiem un saistītajiem pienākumiem dalībvalstu un ES līmenī. Kompendijā arī aprakstītas galvenās problēmas, ar kurām ES un tās dalībvalstis saskaras šajā jomā. Sabiedrības veselība ir sarežģīta revīzijas joma. Tomēr pēdējos gados veikto revīziju lielais skaits liecina par šīs jomas ievērojamo nozīmi ES iedzīvotājiem.
28/06/2018

Kontaktkomitejas sagatavotais Revīzijas kompendijs par jauniešu bezdarbu un integrāciju darba tirgū


Kontaktkomiteja ir sagatavojusi Revīzijas kompendiju, kas ir jauna veida publikācija, kuras nolūks ir aktīvāk darīt zināmas revīzijas atziņas ieinteresētajām personām un plašākai sabiedrībai. Šis pirmais laidiens attiecas uz ļoti aktuālu jautājumu – jauniešu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū. Izdevums balstās uz Kontaktkomitejas 14 locekļu revīzijas ziņojumiem, kuri sagatavoti 2013.–2017. gadā.
Jauniešu bezdarbs ir viens no svarīgākajiem jautājumiem lielākās daļas ES dalībvalstu un Eiropas iestāžu darba kārtībā. 2016. gadā vairāk nekā 4 miljoni gados jaunu eiropiešu nevarēja atrast darbu, un joprojām ir augsta to jauniešu proporcija, kuri ir bez darba ilgtermiņā. Kontaktkomitejas locekļi cenšas valstu un pārvalstiskā līmenī nodrošināt, lai jauniešu bezdarba novēršanai atvēlētie līdzekļi tiktu izmantoti efektīvi.
Kompendijs ir pieejams 24 ES valodās šajā vietnē.


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta