ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Ekspertu tīkls valstu ekonomiskās politikas virzienu neatkarīgajiem novērtējumiem

 

 

ES augstāko revīzijas iestāžu kontaktkomiteja 2015. gada 19. jūnija sanāksmē Rīgā pieņēma rezolūciju CC-R-2015-01, ar kuru izveidoja ekspertu tīklu neatkarīgajiem novērtējumiem, kas ietverti valstu parlamentu iesniegtajos ziņojumos. Šīs rīcības mērķis ir izveidot
 
 
  • sistēmu finansiālajai analīzei, ko veic dažādos valdības līmeņos noteiktā skaitā to augstāko revīzijas iestāžu, kurās izmanto līdzīgas procedūras, akcentējot piemērotos noteikumus un metodoloģiju;
  •  
  • paraugprakses apmaiņu par neatkarīgajiem novērtējumiem, ko augstākās revīzijas iestādes sagatavo par valstu politikas virzieniem un kas ir daļa no cikliskā procesa, kurš sākas ar politikas programmas izveidi un beidzas ar iegūto rezultātu analīzi nākamā plānošanas perioda sākšanai.
 

 

Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta