ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Revīzijas kvalitātes ekspertu grupa

 
2002. gada decembrī Centrāleiropas, Austrumeiropas, Kipras, Maltas un Turcijas augstāko revīzijas iestāžu (ARI), kā arī Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētāji vienojās, ka vajadzētu izpētīt, vai iespējams izstrādāt visaptverošas un sīkas vadlīnijas par revīzijas kvalitāti, ko apspriestu ieinteresētās personas, tostarp Kontaktkomiteja. Ekspertu grupai lūdza izstrādāt tādas vadlīnijas. Šajā darbā iesaistījās ieinteresētās ARI un SIGMA.
 
Ekspertu grupa pabeidza vadlīnijas 2004. gadā un prezentēja tās Centrāleiropas, Austrumeiropas, Kipras, Maltas un Turcijas ARI, kā arī Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājiem un Kontaktkomitejai.
 
Turklāt ekspertu grupa izveidoja Revīzijas kvalitātes elektronisko datubāzi, kas ir pieejama augstāko revīzijas iestāžu intranetā (CIRCA), un ekspertu grupas iepriekšējie locekļi to atjaunina vismaz reizi pusgadā. Ekspertu grupa beidza darbību 2007. gadā.
 
Papildu informācija:
 
Brian Vella kungs, Maltas augstākā revīzijas iestāde (brian.vella@gov.mt)
 
Jacek Mazur kungs, Polijas augstākā revīzijas iestāde (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

Saistītie ziņojumi: 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta