ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Apvienotā revīzijas pasākumu darba grupa

 
 
Sākotnēji 2002. gadā to izveidoja kā ES kandidātvalstu darba grupu, kuras mērķis bija sekmēt un atvieglot ES kandidātvalstu un ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu maza mēroga tiešu un praktisku sadarbību, bet pēc tam šo darba grupu pārdēvēja par Apvienoto revīzijas pasākumu darba grupu.

2004. gadā Kontaktkomiteja apstiprināja šo Apvienoto darba grupu kā vienu no galvenajiem elementiem ES turpmākā paplašināšanā pēc 2004. gada maija, un tās uzdevums ir uzturēt lietišķas saiknes un sadarbību starp Kontaktkomitejā ietilpstošajām augstākajām revīzijas iestādēm un Priekšsēdētāju sadarbības tīklu (ES kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis).

Apvienotā revīzijas pasākumu darba grupa palīdz Priekšsēdētāju sadarbības tīklam, piedāvājot profesionālus, organizatoriskus un tehniskus padomus un atbalstu. Apvienotās darba grupas vadītājs iesniedz Kontaktkomitejai gada ziņojumu, kurā apraksta, kādi maza mēroga revīzijas pasākumi ir veikti un kādā līmenī tie veikti.
Papildu informācija:
 
Dragos Budulac kungs, Rumānijas augstākā revīzijas iestāde,
dragos.budulac@rcc.ro

Isabelle Berglund kundze, Zviedrijas augstākā revīzijas iestāde,
isabelle.berglund@riksrevisionen.se
 

 Related Reports:

25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta