ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

2009

 
ES Kontaktkomitejas gadskārtējā sanāksme Budapeštā 2009. gada 30. novembrī un 1. decembrī
​​
2009. gadā Ungārijas augstākā revīzijas iestāde organizēja gadskārtējo profesionālās sadarbības tīkla sanāksmi, kurā piedalījās ES dalībvalstu ARI vadītāji un Eiropas Savienības Revīzijas palātas priekšsēdētājs. ES kandidātvalstu (Turcijas, Horvātijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas) augstāko revīzijas iestāžu vadītāji, kā arī EUROSAI Mācību komitejas, INTOSAI izstrādes iniciatīvas grupas un SIGMA pārstāvji apmeklēja šo sanāksmi aktīvu novērotāju statusā.
 
Profesionālās programmas ietvaros nepilnas dienas seminārā dalībnieki pārrunāja augstāko revīzijas iestāžu lomu valstu valdību īstenotajos finanšu un ekonomiskās krīzes pārvarēšanas pasākumos. Dalībnieki secināja, ka lielākā daļa augstāko revīzijas iestāžu rīkojās ātri un pielāgoja savus revīzijas plānus jaunajam stāvoklim un revīzijās galveno uzmanību pievērsa krīzes pārvarēšanas pasākumiem. Tajā pašā laikā atsevišķu augstāko revīzijas iestāžu īpašie pasākumi ir atšķirīgi, un tie ir atkarīgi no valdības krīzes pārvarēšanas pasākumu veida un tvēruma un attiecīgās augstākās revīzijas iestādes juridiskā pilnvarojuma.
 
Turklāt tika izklāstīti jautājumi, kuri attiecas uz ES līdzekļu pārvaldību un kuri ietekmē ARI darbu saistībā ar nesen pieņemto Lisabonas līgumu, kurš stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī. Dalībnieki aktīvi apsprieda arī augstāko revīzijas iestāžu neatkarību. Debašu rezultātā Kontaktkomiteja sagatavoja paziņojumu, kurā aicināja ES iestādes un dalībvalstu parlamentus darīt visu iespējamo, lai aizsargātu un nodrošinātu augstāko revīzijas iestāžu neatkarīgu darbību, kā tas atrunāts Limas un Meksikas deklarācijās un Lisabonas līgumā.
 
Dalībnieki pārrunāja arī ziņojumus saistībā ar ES, kurus bija iesniegušas dalībvalstu ARI par energoefektivitātes sertifikātu revīziju un struktūrfondu un kohēzijas fondu pārvaldības sistēmu revīziju, kā arī viņi diskutēja par Kontaktkomitejas darba grupu darbību un ES kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu ARI tīklu; sadarbības tīkla pašreizējiem un turpmākajiem pasākumiem un par sadarbības organizatoriskajiem jautājumiem.
 
 
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta