ES tiesību akts par sīkdatnēm
Saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka jūsu ierīcē tiks saglabāta sīkdatne. Ja tam piekrītat, sistēma (vienu gadu ) uzglabās informāciju par jūsu valodas izvēli nākamjos tīmekļa vietnes apmeklējumos; ja nepiekrītat, tīmekļa vietne būs apskatāma jūsu izvēlētajā valodā tikai šī apmeklējuma laikā. Sīkdatnes mērķis ir vienīgi saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti.

2013 - Viļņa, Lietuva

28 ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) vadības un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) sanāksme Viļņā, Lietuvā, 2013. gada 10. un 11. oktobrī
 


 
ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadības kontaktkomitejas un Eiropas Revīzijas palātas gadskārtējo sanāksmi 2013. gada 10. un 11. oktobrī organizēja Lietuvas augstākā revīzijas iestāde. Sanāksmi vadīja Lietuvas valsts kontroliere un Kontaktkomitejas priekšsēdētāja Giedrė Švedienė. Šo sanāksmi apmeklēja 84 delegāti no ES ARI un ERP, triju kandidātvalstu (Melnkalnes, Serbijas un Turcijas) ARI un pārstāvji no IDI, EUROSAI un SIGMA.
 
Tā bija pirmā reize, kad Kontaktkomitejas sanāksme notika Viļņā, Lietuvā, turklāt vēsturiski nozīmīgā laikā, kad Lietuva pirmo reizi ir ES prezidentvalsts.
 
Sanāksmi atklāja Lietuvas Republikas bijušais prezidents Valdas Adamkus. Viņš apsveica dalībniekus un izteica pārliecību, ka ES ARI vadītāji un ERP radīs labākos risinājumus, kā uzlabot publiskā sektora pārskatatbildību un pildīt valsts revīzijas iestādēm uzticētos uzdevumus.
 
Sanāksmes centrālais pasākums bija seminārs par pēdējā laika notikumiem. Tika aplūkotas divas tēmas: 1) jaunā 2014.–2020. gada finanšu shēma un jaunā finanšu regula, kā arī ar to saistītie ARI uzdevumi ES pārskatatbildības uzlabošanā; 2) jaunā ekonomikas pārvaldība un attiecīgie ARI uzdevumi.
 
Semināru atklāja divi īpaši viesi — Eiropas Komisijas nodokļu, muitas savienības, revīzijas un krāpšanas apkarošanas komisārs Algirdas Šemeta un Eiropas Parlamenta deputāts un Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētājs Michael Theurer, kurš teica videorunu. Uzlūgtie runātāji dalījās viedokļos par ES pārvaldības un pārskatatbildības pēdējā laika aktuālākajiem jautājumiem.
 
Par pirmo tēmu uzstājās ERP un vairāku ES ARI pārstāvji, daloties viedokļos un jaunākajā pieredzē. Tika uzsvērts, ka visiem, kas iesaistīti ES budžeta publisko līdzekļu finanšu kontrolē Eiropas Savienības, valsts vai reģiona līmenī neatkarīgi no tā, vai atbildības laukā ir iekšējā kontrole, ārējā revīzija vai politiskā pārraudzība, turpmākajos gados jāveltī pūliņi ES pārskatatbildības uzlabošanai. Tika atzīmēts, ka drīz stāsies spēkā jauns ES līdzekļu tiesiskais regulējums, ar kuru ieviesīs dažus jaunus svarīgus elementus, un būs mainījies konteksts, tomēr pašreizējās pārskatatbildības kārtības galvenās iezīmes saglabāsies tādas pašas.
 
Attiecībā uz otro tēmu vairāku ARI pārstāvji runāja par to, kā viņu valstīs risina jaunās ekonomikas pārvaldības jautājumus un kas pašreiz aktuāls šajā jomā. Somijas ARI ziņoja, kas padarīts saistībā ar Kontaktkomitejas iniciatīvu kolektīvi vērsties Eiropadomē, kā arī saistībā ar Fiskālās politikas revīzijas tīklu. Notika dzīvīgas diskusijas un domu apmaiņa par to, kas padarīts un vēl darāms saistībā ar nostājas dokumentu, ko sagatavojusi Operatīvā darba grupa jautājumos, kas saistīti ar publisko līdzekļu ārējās revīzijas uzdevumiem un lomu Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības jaunāko tendenču kontekstā.
 
Sanāksmes otrajā dienā arī uzstājās īpašs viesrunātājs — Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnesis un Lietuvas Vytautas Magnus universitātes Juridiskās fakultātes profesors Dr. Gediminas Mesonis, kurš pievērsās ARI neatkarības tēmai. Klātesošie ļoti atsaucīgi uzņēma šo uzstāšanos, kurā ARI neatkarības jautājumus aplūkoja no akadēmiska skatu punkta.
Kontaktkomiteja pieņēma zināšanai 2013. gada darba pārskatu, kurā sniegta informācija par pašlaik Kontaktkomitejā strādājošo darba grupu un sadarbības tīklu statusu un darbībām.
 
Kontaktkomitejas uzmanībai tika piedāvāti vairāki ziņojumi par sadarbību 2013. gadā: V struktūrfondu darba grupas ziņojums (Vācijas ARI), ziņojums “ES valstu izdevumu pārskats. Labākās prakses, konstatējumu un perspektīvu analīze” (Itālijas ARI), ziņojums par semināru attiecībā uz publiskā sektora grāmatvedības standartiem (Francijas ARI) un kopīgais ziņojums par ES atkritumu pārvadājumu tiesību aktu ieviešanas saskaņoto revīziju (Nīderlandes ARI). Lietuvas ARI sniedza informāciju par nacionālo parku kopīgo revīziju.
 
Turcijas ARI informēja par darbu, kas paveikts ES kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu ARI un ERP sadarbības tīklā.
 
Nīderlandes ARI informēja, kā notiek gatavošanās IX EUROSAI kongresam 2014. gada 15.–19. jūnijā Hāgā, Nīderlandē, kā arī par Pirmo EUROSAI jauniešu kongresu (YES) 2013. gada 20.–22. novembrī Roterdamā.
 
Pēc debatēm par iepriekš minētajiem jautājumiem tika pieņemtas piecas rezolūcijas attiecībā uz nākotnes stratēģiju īstenošanu un ARI jaunajiem uzdevumiem, ņemot vērā izmaiņas pārskatatbildības kārtībā un Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības jaunākās tendences:
 
  • Rezolūcija par Fiskālās politikas revīzijas tīkla darbības turpināšanu (CC-R-2013-01),
  • Rezolūcija par ES ARI kontaktkomitejas darbības plāniem 2014. gadam (CC-R-2013-02),
  • Rezolūcija par Struktūrfondu darba grupas revīziju (CC-R-2013-03),
  • Rezolūcija par Eiropas dalībvalstu publiskā sektora grāmatvedības standartiem (EPSAS) (CC-R-2013-04),
  • Rezolūcija par ES Atkritumu pārvadājumu regulas ieviešanas saskaņotās revīzijas nobeiguma ziņojuma publicēšanu (CC-R-2013-05).
 
Kontaktkomiteja pieņēma zināšanai arī nostājas dokumentu, ko sagatavojusi Operatīvā darba grupa jautājumos, kas saistīti ar publisko līdzekļu ārējās revīzijas uzdevumiem un lomu Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības jaunāko tendenču kontekstā, un nolēma šo darba grupu saglabāt pašreizējā priekšsēdētāja vadībā un uzdeva tai ziņot par savu darbu 2014. gada Kontaktkomitejas sanāksmē.
 
Kontaktkomitejas nākamā gadskārtējā sanāksme notiks Luksemburgā 2014. gada 16. un 17. oktobrī, un to rīkos Eiropas Revīzijas palāta, savukārt 2015. gada sanāksmi Rīgā rīkos Latvijas augstākā revīzijas iestāde (Latvija tad būs ES prezidentvalsts).
 
09/10/2013

CC-R-2013-01


Resolution on the Continuation of the Fiscal Policy Audit Network


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta