ES tiesību akts par sīkdatnēm
Saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka jūsu ierīcē tiks saglabāta sīkdatne. Ja tam piekrītat, sistēma (vienu gadu ) uzglabās informāciju par jūsu valodas izvēli nākamjos tīmekļa vietnes apmeklējumos; ja nepiekrītat, tīmekļa vietne būs apskatāma jūsu izvēlētajā valodā tikai šī apmeklējuma laikā. Sīkdatnes mērķis ir vienīgi saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti.

2014

ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadītāju kontaktkomitejas sanāksme 2014. gada 15.–17. oktobrī Luksemburgā
Kontaktkomitejas gadskārtējā 2014. gada sanāksme notika Eiropas Revīzijas palātā (ERP) Luksemburgā, un to organizēja un vadīja Eiropas Revīzijas palāta. Sanāksmē kā aktīvi novērotāji piedalījās Albānijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Melnkalnes, Serbijas un Turcijas augstāko revīzijas iestāžu vadītāji, kā arī EUROSAI sekretariāta un SIGMA pārstāvji.
 
Sanāksmes galvenā tēma bija tās biedru sadarbības pastiprināšana. Kontaktkomiteja bija vienisprātis, ka vēl ciešākas sadarbības iespēju izpēte ir nepieciešama, un pirmais solis šajā virzienā ir agrīnas brīdināšanas mehānisma izveide, lai apzinātu jaunākos notikumus ES, informētu par tiem komitejas biedres augstākās revīzijas iestādes, kā arī ierosinātu atbilstošu rīcību.
 
Augstāko revīzijas iestāžu vadītāji vienojās par to, ka pastiprinātās sadarbības jomā jāiekļauj konkrēti revīzijas pasākumi, kuri var uzlabot ES politikas virzienu finanšu pārvaldību un ES un dalībvalstu līmenī īstenotos pasākumus. Priekšlikumi saistībā ar sadarbību revīzijās, konkrēti tādās jomās kā stratēģija “Eiropa 2020” un banku savienība, tiks pilnveidoti turpmāk.
 
Uz tikšanos bija uzaicināti divi vieslektori, kuri dalījās pārdomās par apspriestajiem jautājumiem. Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāja vietnieks un pastāvīgais referents attiecībām ar ERP Šoltes kungs iepazīstināja ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūciju, konkrēti, tās sadaļu par dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu sadarbību ar Eiropas Revīzijas palātu. Viņš atzinīgi novērtēja to, ka jau ir panākta ievērojama virzība daudzos ar sadarbību saistītos jautājumos, kuri pieminēti rezolūcijā, lai gan ir iespējams uzlabot komunikāciju ar Eiropas Parlamentu. Par publisko iepirkumu atbildīgais direktors no Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta Nunes de Almeida kungs sniedza ieguldījumu tajā sanāksmes daļā, kad ERP iepazīstināja klātesošos ar savu viedokli par pirmo ES pretkorupcijas ziņojumu.
 
Nākamā sanāksme, kuru organizēs un vadīs Latvijas Valsts kontrole 2015. gada jūnijā, sniegs iespēju augstāko revīzijas iestāžu vadītājiem gūt pārskatu par Luksemburgas sanāksmes laikā pieņemto lēmumu virzību.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Revised CC Procedural Guidance and Statement on the role of the Chair
07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Supreme Audit Institutions’ cooperation with National Statistical Institutions

Results of 2014 survey

07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


EU-related audits of the Polish SAI

10 years of Poland’s EU membership


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta