ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Tīkls jautājumos, kas saistīti ar ARI ziņojumiem par ES finanšu pārvaldību (iepriekš — darba grupa)

 
Tīkla mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu par ES finanšu pārvaldību un ES ARI sadarbību. Tīkls ir paredzēts, lai palīdzētu tām augstākajām revīzijas iestādēm, kuras sagatavo vispārīgus ES ziņojumus par ES finanšu pārvaldību. Lai gan valstu ARI darbojas atšķirīgi, tīkls tomēr veicina sadarbību šajā jomā un revīzijas pieejas saskaņošanu, kā arī koordinē diskusiju par to, kā (vispārīgajos) ES ziņojumos ieviest kopējus elementus, kas ļautu salīdzināt valstis.
 
Papildu informācija:
 
Jan van den Bos kungs, Nīderlandes augstākā revīzijas iestāde (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Saistītie ziņojumi: 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta