ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Jaunākās ziņas

​Galvenais sadarbības koordinatoru pavasara tikšanās mērķis ir sagatavot Kontaktkomitejas sanāksmi. Kontaktkomitejas 2017. gada sanāksme notiek Luksemburgā 12. un 13. oktobrī, un to vada Eiropas Revīzijas palāta. Tiekoties Stokholmā 2017. gada 16. un 17. maijā, sadarbības koordinatori pārskatīja jaunākos sasniegumus un pasākumus, kas būtu iztirzājami Kontaktkomitejā. Turklāt sadarbības koordinatori apsprieda pasākumus Kontaktkomitejas pārvaldības un komunikācijas uzlabošanai.
ES kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu un ARI sadarbības tīkla koordinatori tikās 2017. gada 15. maijā. Viņi apsprieda tīkla darba plāna pārskatīšanu un īstenošanu un ar pārvaldību saistītus jautājumus.
Stockholm , 20/11/2017
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta