ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Jaunākās ziņas

​Galvenais sadarbības koordinatoru pavasara tikšanās mērķis ir sagatavot nākamo Kontaktkomitejas sanāksmi. Kontaktkomitejas 2018. gada sanāksme notiek Horvātijas augstākajā revīzijas iestādē 11. un 12. oktobrī Dubrovnikā. Tiekoties Valletā 2018. gada 10. un 11. maijā, sadarbības koordinatori pārskatīja jaunākos sasniegumus un pasākumus, kas būtu iztirzājami Kontaktkomitejā. Turklāt sadarbības koordinatori apsprieda Kontaktkomitejas galveno šāgada sanāksmes tēmu – “Mijiedarbība ar ES iedzīvotājiem – augstāko revīzijas iestāžu atvēršana”.

ES kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu un ARI sadarbības tīkla koordinatori tikās 2018. gada 9. maijā. Viņi apsprieda tīkla darba plāna īstenošanu, turpmākos pasākumus un ar pārvaldību saistītus jautājumus.

Dubrovnik , 11/10/2018
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta