ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Jaunākās ziņas

​Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ES augstāko revīzijas iestāžu (ARI) kontaktkomitejas vārdā šodien ir publicējusi apskatu par revidentu rūpīgajām pārbaudēm Eiropas Savienībā saistībā ar sabiedrības veselību. Šajā otrajā Kontaktkomitejas Revīzijas kompendijā darbu kopumā ir ieguldījušas 24 augstākās revīzijas iestādes. 

Par sabiedrības veselību galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis, kā rezultātā veselības aprūpes sistēmas ievērojami atšķiras. ES atbalsta centienus valstu līmenī, īpašu uzmanību pievēršot dalībvalstu darbību papildināšanai vai koordinēšanai. Pēdējās desmitgadēs valstu veselības aprūpes sistēmas ir saskārušās ar daudzām problēmām, piemēram, arvien pieaugošām izmaksām, sabiedrības novecošanu vai pacientu, kā arī veselības aprūpes speciālistu aizvien lielāku mobilitāti.

“Sabiedrības veselības aizsardzībai ir vajadzīgi saskaņoti ES un tās dalībvalstu centieni, un šis temats neapšaubāmi turpinās ieņemt nozīmīgu vietu nākamo paaudžu politiskajā darba kārtībā,” sacīja Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne. “Tāpēc ir būtiski palielināt informētību par nesenajiem revīzijas konstatējumiem visā ES.” 

Kompendijā sniegta pamatinformācija par sabiedrības veselību, tās juridiskajiem pamatiem, galvenajiem mērķiem un saistītajiem pienākumiem dalībvalstu un ES līmenī. Kompendijā arī aprakstītas galvenās problēmas, ar kurām ES un tās dalībvalstis saskaras šajā jomā. Sabiedrības veselība ir sarežģīta revīzijas joma. Tomēr pēdējos gados veikto revīziju lielais skaits liecina par šīs jomas ievērojamo nozīmi ES iedzīvotājiem.

Kompendijā izmantoti rezultāti, kas iegūti revīzijās, kuras nesen veikušas ERP un uzskaitīto ES 23 dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes: Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Īrijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas un Somijas. Šajās revīzijās tika apskatīti svarīgi darbības rezultātu aspekti un rūpīgi pārbaudīti dažādi ar sabiedrības veselību saistīti jautājumi, piemēram, profilakse un aizsardzība, piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem un to kvalitāte, jauno tehnoloģiju un e-veselības izmantošana, kā arī sabiedrības veselības pakalpojumu fiskālā ilgtspēja. 

04/01/2020
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta