ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Jaunākās ziņas

​ES augstāko revīzijas iestāžu kontaktkomitejas revīzijas kompendiji ir publikācijas, kas paredzētas, lai uzlabotu attiecīgo revīzijas darbu paziņošanu ieinteresētajām personām un plašākai sabiedrībai.

Šā gada kompendijs ir veltīts kiberdrošībai – tematam, kas mūsu sabiedrībai bija ļoti nozīmīgs jau pirms Covid-19 uzliesmojuma. Tajā sniegta pamatinformācija par kiberdrošību, galvenajām stratēģiskajām iniciatīvām un attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem Eiropas Savienībā. Tajā arī aprakstītas galvenās problēmas, ar kurām saskaras ES un tās dalībvalstis, piemēram, draudi atsevišķu ES iedzīvotāju tiesībām, ko rada personas datu ļaunprātīga izmantošana, risks, ka iestādes nespēs sniegt būtiskus sabiedriskos pakalpojumus, vai risks saskarties ar ierobežotu veiktspēju pēc kiberuzbrukumiem.

Kompendijā izmantoti 13 augstāko revīzijas iestāžu veikto revīziju rezultāti.

Kritisko informācijas sistēmu un digitālo infrastruktūru aizsardzība pret kiberuzbrukumiem ir kļuvusi par arvien pieaugošu stratēģisku izaicinājumu Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm. Jautājums vairs nav par to, vai notiks kiberuzbrukumi, bet gan par to, kā un kad tie notiks. Tas attiecas uz mums visiem: privātpersonām, uzņēmumiem un valsts iestādēm.

Tāpēc ES augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palāta ir pastiprinājušas revīzijas darbu kiberdrošības jomā, īpašu uzmanību pievēršot datu aizsardzībai, sistēmas gatavībai kiberuzbrukumiem un svarīgu sabiedrisko pakalpojumu sistēmu aizsardzībai. Tas ir jāskata kontekstā, kurā ES cenšas kļūt par pasaulē drošāko digitālo vidi.

Revīzijas kompendijs par kiberdrošību 

17/12/2020
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta