ES tiesību akts par sīkdatnēm
Saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka jūsu ierīcē tiks saglabāta sīkdatne. Ja tam piekrītat, sistēma (vienu gadu ) uzglabās informāciju par jūsu valodas izvēli nākamjos tīmekļa vietnes apmeklējumos; ja nepiekrītat, tīmekļa vietne būs apskatāma jūsu izvēlētajā valodā tikai šī apmeklējuma laikā. Sīkdatnes mērķis ir vienīgi saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti.

Jaunākās ziņas

Šā gada Revīzijas kompendija izdevumā aplūkotas problēmas saistībā ar Covid-19 pandēmiju, vienu no postošākajām veselības krīzēm, kādu pasaule jebkad ir piedzīvojusi un kam ir būtiska ietekme uz sabiedrību, ekonomiku un indivīdiem visā pasaulē. Kompendijs informē par pandēmijas ietekmi un reaģēšanu uz to valsts un pārvalstiskā līmenī, kā arī sniedz pārskatu par attiecīgo revīzijas darbu, ko 2020. gadā veikušas un publicējušas ES augstākās revīzijas iestādes (ES ARI).

Covid-19 pandēmija izraisīja daudzdimensionālu krīzi, kas skāra gandrīz visas sabiedriskās un privātās dzīves jomas – sabiedrības veselību, saimniecisko darbību, darbaspēku, izglītību un arī publiskās finanses. Tās ietekme uz ES un dalībvalstīm bijusi būtiska, graujoša un ārkārtīgi asimetriska. Pandēmijas laiks, apjoms un konkrētā izpausme, kā arī reakcija uz to saistībā ar sabiedrības veselību, saimniecisko darbību, nodarbinātību, izglītību un publiskajām finansēm krietni atšķiras ne tikai ES, bet arī reģionālā un dažkārt pat vietējā līmenī.

Vairākumā pandēmijas smagi skarto jomu ES rīcības pilnvaras ir ierobežotas. Daļēji tas ir tādēļ, ka ES ir tikai ierobežota kompetence sabiedrības veselības jomā, un daļēji tādēļ, ka dalībvalstīm trūka pietiekamas sagatavotības vai sākotnēji arī vienprātības par kopīgu rīcību. Saskaņotas pieejas trūkuma dēļ valstu un reģionālās valdības rīkojās neatkarīgi cita no citas, ieviešot profilakses un ierobežošanas pasākumus, iepērkot aprīkojumu vai izstrādājot atveseļošanas pasākumu kopumus un darbvietu saglabāšanas shēmas ar mērķi mazināt sociālekonomiskās sekas. Tomēr pēc sarežģīta sākumposma ES un dalībvalstis, šķiet, ir uzlabojušas sadarbību, lai mazinātu krīzes ietekmi.

ES ARI, t. i., dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palāta (ERP), nekavējoties reaģēja uz krīzi un drīz uzsāka daudzas revīzijas un uzraudzības darbības. 2020. gadā ir pabeigtas 48 revīzijas darbības. Vēl turpinās vai tiek plānotas vairāk nekā 200 citas revīzijas darbības, un tās tiks pabeigtas 2021. vai 2022. gadā. Kompendijā ir apkopoti 17 ziņojumi (no 48), kas publicēti 2020. gadā un aptver piecas prioritārās jomas: sabiedrības veselība, digitalizācija, sociālekonomiskā reakcija, publiskās finanses un riski un vispārēja reakcija dažādos pārvaldes līmeņos. Izdevuma pamatā ir Beļģijas, Kipras, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Zviedrijas augstāko revīzijas iestāžu un Revīzijas palātas veikto revīziju rezultāti.

Kontaktkomitejas sagatavotais Revīzijas kompendijs par reakciju uz Covid-19

22/07/2021
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta