ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Operatīvā darba grupa Kontaktkomitejas sadarbības satvara izvērtēšanai

Operatīvo darba grupu izveidoja 2015. gadā. Tās mērķis ir pārskatīt un izvērtēt Kontaktkomitejas sadarbības stiprās un vājās puses. Darba grupa novērtēs, kā Kontaktkomitejas sadarbību varētu padarīt efektīvāku, un sagatavos priekšlikumus šā jautājuma risināšanai un turpmāko pasākumu formulēšanai.
 
Papildinformācijai: liaison.officer@eca.europa.eu.​
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta