ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Operatīvā darba grupa jautājumos, kas saistīti ar publisko līdzekļu ārējās revīzijas uzdevumiem un lomu Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības jaunāko tendenču kontekstā

Kontaktkomiteja 2012. gadā pilnvaroja darba grupu izvērtēt situāciju un sagatavot ziņojumu par ARI uzdevumiem un funkcijām saistībā ar nesenajiem notikumiem ES. Turklāt papildus būtisko jautājumu risināšanai darba grupu lūdza izskatīt priekšnoteikumus efektīvai šo uzdevumu izpildei un ARI neatkarības, efektivitātes un uzticamības prasības. Mērķis ir dot pēc iespējas labāku un efektīvāku ieguldījumu turpmākajos likumdošanas procesos, iespējams konsultāciju veidā, izmantojot Kontaktkomitejas un tās dalīborganizāciju potenciālu un pieredzi.
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta