Autortiesības

© Eiropas Revīzijas palāta, 2006.–2023​​. gads
 

Atruna

ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas kontaktkomiteja neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par šajā tīmekļa vietnē publicēto informāciju, kas sniegta vienīgi informatīvos nolūkos. Jo īpaši aicinām pievērst uzmanību tam, ka
  • tiešsaistes režīmā publicētie dokumenti nav oficiāli dokumenti. Tikai Kontaktkomitejas pieņemtā dokumentu redakcija ir uzskatāma par autentisku;
  • šajā vietnē sniegtā informācija nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku konsultāciju;
  • lai gan ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas kontaktkomiteja cenšas nodrošināt, lai šajā tīmekļa vietnē publicētā informācija būtu atjaunināta un precīza, tā tomēr nevar to garantēt. Pamanītās kļūdas tiks attiecīgi labotas;
  • ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas kontaktkomiteja neuzņemas atbildību par šajā tīmekļa vietnē pieejamo datu vai informācijas izmantošanu. Tāpēc lietotājiem ieteicams ievērot piesardzību, pirms tie uz savu atbildību izmanto šos datus;
  • šajā tīmekļa vietnē pieejamā informācija var būt saistīta ar ārējām vietnēm, kuras ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas kontaktkomiteja nevar kontrolēt un par kurām tā neuzņemas nekādu atbildību.