ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Darba grupa par vienotiem revīzijas standartiem un salīdzināmiem revīzijas kritērijiem, kas balstīti uz starptautiski atzītiem revīzijas standartiem, kuri pielāgoti ES jomai

Kontaktkomiteja izveidoja Vienoto revīzijas standartu darba grupu 2006. gadā un uzdeva tai “izstrādāt vienotus revīzijas standartus un salīdzināmus revīzijas kritērijus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem revīzijas standartiem, kurus piemēro ES jomā”.
 
Darba grupa galveno uzmanību pievērsa tam, lai augstākajām revīzijas iestādēm radītu lielāku izpratni par pieejām, kādas var izmantot, interpretējot un piemērojot starptautiskos revīzijas standartus un ņemot vērā ES īpašās iezīmes. Tā pilnībā ņēma vērā darbu, kuru veica INTOSAI izveidotā Profesionālo standartu komiteja un apakškomitejas, kuru uzdevums bija izstrādāt Starptautiskos augstāko revīzijas iestāžu standartus, kā arī tā balstīja savu darbu uz attiecīgajiem kopējiem revīzijas standartiem. Tā darbojās kā profesionāļu forums, kurā tika vākti, izklāstīti un apkopoti revīziju rezultāti, gūtā pieredze un konkrētu gadījumu analīze.
 
Rezultātā šī darba grupa sagatavoja informatīvus dokumentus par augstāko revīzijas iestāžu darba metodēm ES fondu/politikas jomu revīzijās saistībā ar INTOSAI standartiem, proti, dokumentu par virzienu noteikšanu attiecībā uz augstāko revīzijas iestāžu uzdevumiem un revīzijas darbību, dokumentu par likumības revīziju un dokumentu par lietderības revīziju. Katrs no šiem dokumentiem sākas ar attiecīgu preambulu.
 
Šī iniciatīva ļāva vēl vairāk tuvināt augstāko revīzijas iestāžu sadarbību ES līdzekļu revīzijās gan valsts, gan Kopienas līmenī un nodrošināja ES dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes ar prakses piemēriem par to, kā interpretēt un piemērot starptautiskos revīzijas standartus ES kontekstā. Kontaktkomiteja nolēma slēgt darba grupu 2010. gada oktobrī.
 
Papildu informācija:
 
Christophe Perron kungs, Eiropas Revīzijas palāta (christophe.perron@eca.europa.eu)
 

Saistītie ziņojumi: 
 
18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta