ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Darba grupa par valsts sektora revīzijas deficītu

 
Pašreizējās finansiālās un ekonomiskās krīzes ietekmi nedrīkst novērtēt par zemu gan Eirozonas valstīs, gan valstīs, kurās eiro nav ieviests. Tas ietver ARI funkciju attiecībā uz tās (jaunās) kārtības, to pasākumu un instrumentu revīziju, kas ES ir izstrādāti, lai pārvarētu krīzi. Kontaktkomiteja sekoja Nīderlandes ARI priekšlikumam un savā 2011. gada 13. un 14. oktobra sanāksmē nolēma izveidot darba grupu par valsts sektora revīzijas deficītu (Kontaktkomitejas rezolūcija CC-R-2011-05).
 
Darba grupa ir pilnvarota veikt eksperimentālu pētījumu, kurā prasa informāciju no finanšu pārraudzītājiem nolūkā apzināt iespējamo valsts sektora revīzijas deficītu attiecībā uz augstākās revīzijas iestādes mandāta tvērumu un piekļuves tiesībām informācijai. Kontaktkomiteja lūdza, lai darba grupa ziņo par eksperimentālā pētījuma rezultātiem nākamajā Kontaktkomitejas sanāksmē 2012. gadā.
 
Šo darba grupu koordinēja Nīderlandes ARI. Eksperimentālo pētījumu veica 13 valstu ARI un Eiropas Revīzijas palāta. Kontaktkomiteja noklausījās nobeiguma ziņojumu un pieņēma rezolūciju 2012. gada oktobrī (Kontaktkomitejas rezolūcija CC-R-2012-03).
 
Papildu informācija:
 
Peter van Roozendaal kungs, Nīderlandes augstākā revīzijas iestāde (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

Saistītie ziņojumi: 
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta