ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Struktūrfondu darba grupa

Kontaktkomiteja 2000. gadā izveidoja darba grupu, kuras uzdevums bija sekot paralēlajiem pētījumiem par struktūrfondu pārvaldību dalībvalstīs. Pētījumu nolūks bija iegūt precīzu, pareizu un dokumentētu to procedūru raksturojumu, kuras dalībvalstīs ieviestas, lai pārvaldītu un kontrolētu struktūrfondu līdzekļus. Darba grupa veica stāvokļa apsekojumu par ES struktūrfondiem (2000.–2006. gadā) un 2002. gadā iesniedza ziņojumu.
 
2002. gadā darba grupa turpināja darbu kā Struktūrfondu I darba grupa, un tās mērķis bija veikt to pasākumu paralēlu revīziju, kuri nodrošina pietiekamu revīzijas izsekojamību, tostarp tā dēvētās 5 % pārbaudes, kā to paredz Padomes Regula (EK) Nr. 1260/1999 un Komisijas Regula (EK) Nr. 438/2001. Ziņojumu iesniedza 2004. gadā.
 
2004. gadā darba grupai deva jaunu uzdevumu (Struktūrfondu II darba grupa), un tā turpināja darbu un īsumā caurlūkoja, kā tiek atklāti pārkāpumi un kā noris ziņojumu sagatavošana un atklāto pārkāpumu pēcpārbaude. Ziņojumu iesniedza 2006. gadā.
 
2006. gadā Kontaktkomiteja uzdeva Struktūrfondu III darba grupai turpināt struktūrfondu jautājumu caurlūkošanu un jo īpaši veikt revīziju par struktūrfondu programmu darbības rezultātiem un efektivitāti nodarbinātības un/vai vides jomā. Ziņojumu iesniedza 2008. gadā.
 
2008. gadā Kontaktkomiteja uzdeva Struktūrfondu IV darba grupai cita starpā rūpīgi pārskatīt kontroles mehānismu izmaksas (tostarp tehniskās palīdzības iespējamo izmantošanu struktūrfondu kontroles mehānismu darbības nodrošināšanā). Ziņojumu iesniedza 2011. gadā.
 
2011. gadā Kontaktkomiteja uzdeva Struktūrfondu V darba grupai īpaši pievērsties struktūrfondu regulu vienkāršošanai.
 
Ziņojumu iesniedza 2013. gadā.
 
2013. gadā Kontaktkomiteja uzdeva VI struktūrfondu darba grupai turpināt struktūrfondu caurlūkošanu un veikt paralēlu revīziju par tēmu “Publiskā iepirkuma kļūdu analīze struktūrfondu programmās”. Ziņojumu iesniedza 2015. gadā.
 
2015. gadā Kontaktkomiteja pilnvaroja darba grupu turpināt darbu un veikt paralēlu revīziju par “struktūrfondu devumu stratēģijai “Eiropa 2020” izglītības un/vai nodarbinātības jomās”. Ziņojumu iesniedza 2017. gadā.
 
Papildu informācija:
 
Beate Korbmacher kundze, Vācijas augstākā revīzijas iestāde Bundesrechnungshof (beate.korbmacher@brh.bund.de)
 
Joachim Fuhs kungs, Vācijas augstākā revīzijas iestāde Bundesrechnungshof (Joachim.Fuhs@brh.bund.de)
 

Saistītie ziņojumi:
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta