ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Kopienu finansiālo interešu aizsardzības darba grupa

 
Kopienu finansiālo interešu aizsardzības darba grupu izveidoja 2001. gadā, un tās uzdevums bija
  • noskaidrot, kāds tiesiskais regulējums katrā dalībvalstī izveidots, lai aizsargātu Kopienu finansiālās intereses un šādā nolūkā izveidotās iestādes struktūru un pilnvaras, un
  • analizēt valsts un/vai centrālo/reģionālo augstāko revīzijas iestāžu pilnvaras, darbības jomu un īstenotos pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt Kopienu finansiālās intereses.
 
Darba grupa bija izpildījusi savu mandātu 2003. gadā, kad iesniedza Kontaktkomitejai galīgo ziņojumu par Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzību un Kontaktkomiteja to apstiprināja.
 
Papildu informācija:
 
Giovanni Coppola kungs, Itālijas augstākā revīzijas iestāde Corte dei Conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)
 

Saistītie ziņojumi: 
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta