EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Inleiding

​​​​​​De presidenten van de HCI’s komen ten minste eenmaal per jaar samen om verdere verbetering in de samenwerking te bespreken. Hun vergaderingen worden voorbereid door de contactambtenaren, die ook tot taak hebben het coördineren van de programmering van de controles van de ERK in de lidstaten, het coördineren van de activiteiten van werkgroepen inzake specifieke controlethema's en het regelmatig uitwisselen van algemene informatie.

 

Contactcomité: Overzicht van onlangs gehouden en toekomstige bijeenkomsten

Vergadering van het Contactcomité op 11 en 12 december 2006 te Warschau

De jaarlijkse vergadering van het Contactcomité van de Presidenten van de Hoge Controle-instanties van de EU en van de Europese Rekenkamer vond plaats op uitnodiging van de HCI van Polen en werd voorgezeten door de President van die instantie, de heer Mirosław Sekuła. Actieve waarnemers waren de Presidenten van de HCI's van de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Turkije, alsmede vertegenwoordigers van IDI, het Opleidingscomité van EUROSAI, en SIGMA.

 

Op het programma van de vergadering stond onder meer een seminar met de titel "Supreme Audit Institutions' Contribution to the Improvement of Accountability of EU Funds" (Bijdrage van de Hoge Controle-instanties tot de verbetering van de verantwoordingsplicht inzake EU-middelen).

 

Gastsprekers waren de heer Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en de heer Szabolcs Fazakas, voorzitter van de commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement.

 

De deelnemers bespraken onder meer de ontwikkelingen op het terrein van de nationale verklaringen, de voordelen van en belemmeringen voor rechtstreekse contacten tussen nationale controle-instellingen en de Europese Commissie, de mogelijkheid een gemeenschappelijke methodologie en gemeenschappelijke controlestandaarden te ontwikkelen, en de voordelen van en belemmeringen voor samenwerking tussen de Europese Rekenkamer en de nationale controle-instellingen tijdens controlebezoeken van de ERK aan lidstaten.

 

De Presidenten van de HCI's bespraken ook de methoden om de samenwerking te versterken en onderzochten de resultaten van het werk van de werkgroepen betreffende specifieke terreinen van beheer van de EU-middelen: overheidsopdrachten, belasting over de toegevoegde waarde, landbouw, structuurfondsen, nationale HCI-verslagen over het financieel beheer van de EU, en controlekwaliteit. Daarnaast werden de resultaten gepresenteerd van de samenwerking tussen de HCI's van de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.

 

Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer