EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Inleiding

​​​​​​De presidenten van de HCI’s komen ten minste eenmaal per jaar samen om verdere verbetering in de samenwerking te bespreken. Hun vergaderingen worden voorbereid door de contactambtenaren, die ook tot taak hebben het coördineren van de programmering van de controles van de ERK in de lidstaten, het coördineren van de activiteiten van werkgroepen inzake specifieke controlethema's en het regelmatig uitwisselen van algemene informatie.

 

Contactcomité: Overzicht van onlangs gehouden en toekomstige bijeenkomsten

​De Presidenten van de Hoge Controle-instanties (HCI's) van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer (ERK) vergaderden op 3 en 4 december 2007 te Helsinki

De jaarlijkse vergadering van het Contactcomité van de Presidenten van de HCI's van de EU en van de ERK vond op 3 en 4 december 2007 plaats op uitnodiging van de HCI van Finland en werd voorgezeten door de President van de Finse HCI, de heer Tuomas Pöysti. Actieve waarnemers waren de Presidenten van de HCI's van de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, alsmede vertegenwoordigers van het Opleidingscomité van EUROSAI en SIGMA.

 

Op het programma van de vergadering stond onder meer een seminar over het omgaan met risico's bij een goed beheer van de EU-middelen, met de titel: "Risk management, tolerable level of risk and the integrated internal control system in the management of EU funds" (Risicobeheer, aanvaardbaar risiconiveau en het geïntegreerde internecontrolesysteem bij het beheer van EU-middelen).

 

Het seminar diende vooral ter voortzetting van de discussie die was begonnen in het kader van de herziening van het Financieel Reglement en het stappenplan naar een geïntegreerd internecontrolesysteem, en ter bespreking van de rol van de HCI's van de lidstaten om een goed beheer van de EU-middelen te verzekeren en te verbeteren.

 

Gastsprekers waren de heer Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, de heer Herbert Bösch, voorzitter van de commissie Begrotingscontrole, en de heer Matti Ahde, voorzitter van het controlecomité van het Finse parlement.

 

Na de voordrachten van de gastsprekers voerden vertegenwoordigers van enkele HCI's het woord over hun respectieve nationale ervaringen met risicobeheersing en de rol van de HCI's in de omschrijving van een aanvaardbaar risiconiveau in de context van de EU.

 

In het seminar werd gewezen op de belangrijke rol van de HCI's bij de risicobeheersing betreffende de EU-begroting en op de noodzaak van een uniforme opvatting over risicocategorieën en aanvaardbare risiconiveaus.

 

De deelnemers bespraken ook de resultaten van het werk van de werkgroepen betreffende specifieke terreinen van beheer van de EU-middelen: structuurfondsen, nationale HCI-verslagen over het financieel beheer van de EU, belasting over de toegevoegde waarde, overheidsopdrachten, controlestandaarden, controlekwaliteit en landbouw. Ten slotte werden de resultaten gepresenteerd van het netwerk voor samenwerking van de HCI's van de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, de ERK en SIGMA.

 

Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer