EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Inleiding

​​​​​​De presidenten van de HCI’s komen ten minste eenmaal per jaar samen om verdere verbetering in de samenwerking te bespreken. Hun vergaderingen worden voorbereid door de contactambtenaren, die ook tot taak hebben het coördineren van de programmering van de controles van de ERK in de lidstaten, het coördineren van de activiteiten van werkgroepen inzake specifieke controlethema's en het regelmatig uitwisselen van algemene informatie.

 

Contactcomité: Overzicht van onlangs gehouden en toekomstige bijeenkomsten

De Presidenten van de Hoge Controle-instanties (HCI's) van de 27 lidstaten van de EU en de Europese Rekenkamer (ERK) vergaderden op 1 en 2 december 2008 te Luxemburg

De tweedaagse jaarlijkse vergadering van het Contactcomité van de Presidenten van de HCI's van de EU vond plaats te Luxemburg op uitnodiging van de ERK en werd voorgezeten door de President van de ERK, de heer Vítor Caldeira. Ze werd bijgewoond door de Presidenten van de 27 HCI's van de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten en vertegenwoordigers van het Opleidingscomité van EUROSAI en SIGMA waren aanwezig als waarnemers.

 

De vergadering 2008 van het Contactcomité vond plaats op een moment dat Europa en de rest van de wereld nog bezig waren met het verwerken van de wereldwijde schokgolven afkomstig van de crisis op de financiële markten. Tegen deze achtergrond waren de hoofdthema's van de discussies op deze vergadering de hervorming van de EU-begroting en de herziene Lissabon-strategie 2008-2010, twee thema's die relevant zijn voor de aanpak van de financiële crisis in de EU en haar lidstaten, waarop nader werd ingegaan tijdens panelgesprekken.

 

Mevrouw Dalia Grybauskaitė, toenmalig Commissaris voor Financiële Programmering en Begroting, hield een inleidende toespraak over de hervorming van de EU-begroting. De daaropvolgende discussie bevestigde dat actie nodig was en hoe belangrijk de rol van de HCI's hierbij is. Hun risicobeoordeling speelt een doorslaggevende rol in een financiële situatie waarin de geldstromen stagneren.

 

Verder werd de herziene Lissabon-strategie 2008-2010 besproken in het licht van die ontwikkelingen. Men was zo optimistisch om te denken dat de herziene Lissabon-strategie zou kunnen helpen om de negatieve gevolgen van de financiële crisis tegen te gaan.

 

Op de tweede dag van de vergadering werden ervaringen en informatie uitgewisseld over de resultaten van de samenwerking betreffende specifieke terreinen van beheer van de EU-middelen, controlethema's en de vooruitzichten voor toekomstige activiteiten.

Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer