EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Inleiding

​​​​​​De presidenten van de HCI’s komen ten minste eenmaal per jaar samen om verdere verbetering in de samenwerking te bespreken. Hun vergaderingen worden voorbereid door de contactambtenaren, die ook tot taak hebben het coördineren van de programmering van de controles van de ERK in de lidstaten, het coördineren van de activiteiten van werkgroepen inzake specifieke controlethema's en het regelmatig uitwisselen van algemene informatie.

 

Contactcomité: Overzicht van onlangs gehouden en toekomstige bijeenkomsten

Het EU-Contactcomité hield zijn jaarlijkse vergadering op 30 november en 1 december 2009 te Boedapest

In 2009 was de nationale rekenkamercontroledienst van Hongarije gastheer voor de jaarlijkse vergadering van het netwerk voor professionele samenwerking dat bestaat uit de Presidenten van de HCI’s van de lidstaten van de EU en de President van de Europese Rekenkamer. De Presidenten van de HCI’s van de kandidaat-lidstaten (Turkije, Kroatië en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië), alsmede vertegenwoordigers van EUROSAI, het Ontwikkelingsinitiatief van INTOSAI en SIGMA waren aanwezig als actieve waarnemers.

 

In het kader van een seminar van een halve dag als onderdeel van het professioneel programma bespraken de deelnemers de rol van een HCI ter ondersteuning van regeringsmaatregelen tegen de financieel-economische crisis. Zij stelden vast dat de meeste HCI’s snel hadden gereageerd, hun controleplannen hadden aangepast aan de nieuwe situatie en hun activiteiten hadden toegespitst op de controle van de maatregelen voor crisisbeheer. De specifieke activiteiten van elke HCI verschillen echter van land tot land overeenkomstig de aard en reikwijdte van de regeringsmaatregelen voor crisisbestrijding en de wettige bevoegdheid van de HCI.

 

Verder werden thema’s in verband met het beheer van de EU-middelen gepresenteerd die op grond van het onlangs vastgestelde en op 1 december 2009 van kracht geworden Verdrag van Lissabon invloed hebben op het werk van de HCI’s. De deelnemers hadden ook een levendige discussie over de onafhankelijkheid van de HCI’s. Dit resulteerde in de opstelling van een verklaring waarin het Contactcomité de EU-instellingen en de parlementen van de lidstaten aanspoorde alle nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de hoge controle-instanties op onafhankelijke wijze kunnen blijven functioneren, zoals is voorzien in de verklaringen van Lima en Mexico en in het Verdrag van Lissabon.

 

De deelnemers bespraken ook de door de HCI’s van de lidstaten gepresenteerde en de EU betreffende verslagen over de controle van energieprestatiecertificaten en van de beheersystemen voor de Structuurfondsen en het Cohesiefonds, alsmede de activiteiten van de werkgroepen van het Contactcomité en het netwerk van de HCI’s van de (potentiële) kandidaat-landen, de lopende en toekomstige activiteiten van het samenwerkingskader en de organisatorische aspecten van de samenwerking.

Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer