No

De Presidenten van de Hoge Controle-instanties (HCI's) van de 27 lidstaten van de EU en de Europese Rekenkamer (ERK) vergaderden op 1 en 2 december 2008 te Luxemburg
 

 

 
 
De tweedaagse jaarlijkse vergadering van het Contactcomité van de Presidenten van de HCI's van de EU vond plaats te Luxemburg op uitnodiging van de ERK en werd voorgezeten door de President van de ERK, de heer Vítor Caldeira. Ze werd bijgewoond door de Presidenten van de 27 HCI's van de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten en vertegenwoordigers van het Opleidingscomité van EUROSAI en SIGMA waren aanwezig als waarnemers.
 
De vergadering 2008 van het Contactcomité vond plaats op een moment dat Europa en de rest van de wereld nog bezig waren met het verwerken van de wereldwijde schokgolven afkomstig van de crisis op de financiële markten. Tegen deze achtergrond waren de hoofdthema's van de discussies op deze vergadering de hervorming van de EU-begroting en de herziene Lissabon-strategie 2008-2010, twee thema's die relevant zijn voor de aanpak van de financiële crisis in de EU en haar lidstaten, waarop nader werd ingegaan tijdens panelgesprekken.
 
Mevrouw Dalia Grybauskaitė, toenmalig Commissaris voor Financiële Programmering en Begroting, hield een inleidende toespraak over de hervorming van de EU-begroting. De daaropvolgende discussie bevestigde dat actie nodig was en hoe belangrijk de rol van de HCI's hierbij is. Hun risicobeoordeling speelt een doorslaggevende rol in een financiële situatie waarin de geldstromen stagneren.
 
Verder werd de herziene Lissabon-strategie 2008-2010 besproken in het licht van die ontwikkelingen. Men was zo optimistisch om te denken dat de herziene Lissabon-strategie zou kunnen helpen om de negatieve gevolgen van de financiële crisis tegen te gaan.
 
Op de tweede dag van de vergadering werden ervaringen en informatie uitgewisseld over de resultaten van de samenwerking betreffende specifieke terreinen van beheer van de EU-middelen, controlethema's en de vooruitzichten voor toekomstige activiteiten.