EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

2013

Buitengewone vergadering van het Contactcomité van de presidenten van de hoge controle-instanties van de Europese Unie, georganiseerd bij de Europese Rekenkamer op 8 mei 2013
Luxembourg2013CC.jpg
 
Op 8 mei 2013 was de ERK gastheer voor een buitengewone vergadering van de presidenten van de HCI's van de EU en de ERK onder voorzitterschap van mevrouw Giedrė Švedienė, auditeur-generaal van Litouwen en waarnemend voorzitter van het Contactcomité. De vergadering werd bijgewoond door 59 afgevaardigden van 24 HCI's van de EU, van de ERK, van de HCI's van vier kandidaat-lidstaten (Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië). Het was de eerste buitengewone vergadering in de geschiedenis van het Contactcomité.
 
Op de agenda stonden twee onderwerpen: 1) een ontwerpverklaring over het belang van passende regelingen op het gebied van controle en verantwoordingsplicht in de Europese en Monetaire Unie en de ontwikkelingen op dat gebied, en 2) een voorlopige gedachtewisseling over de standpuntnota van de taskforce "Zesde resolutie " van het Contactcomité.
 
Als eerste agendapunt bespraken de leden van het Contactcomité een Fins initiatief met als doel een gemeenschappelijke verklaring te sturen naar de voorzitter van de Europese Raad, met het oog op de komende bespreking binnen de Raad (gepland voor juni 2013) over mogelijke maatregelen en een routekaart om de Economische en Monetaire Unie (EMU) te verdiepen en te voltooien. Die Raadsbespreking bood een belangrijke gelegenheid om de aandacht van de beleidsmakers te vestigen op de rol van de verantwoordingsplicht en de externe controle van de overheidsfinanciën bij de verdere ontwikkeling van de EMU.
 
Het Contactcomité heeft met eenparigheid van stemmen een verklaring vastgesteld over het belang van passende regelingen op het gebied van controle en verantwoordingsplicht in de Economische en Monetaire Unie en het economisch bestuur van de EU, ter attentie van de voorzitter van de Europese Raad.
 
In zijn verklaring roept het Contactcomité de Europese Raad op om bij de voltooiing van de EMU, de bankenunie en de intensievere coördinatie van economisch beleid de externe controle en verantwoording van de overheidsfinanciën te waarborgen en te versterken, in het bijzonder door:
 
- een samenhangend kader voor controle en verantwoording op te zetten;
- in de EU-wetgeving het belang van de externe controle van de overheidsfinanciën te onderkennen;
- de controleregelingen ten aanzien van de bankenunie te versterken;
- controleregelingen op te nemen op het gebied van begrotingsdiscipline, en
- de transparantie en de samenhang van de controles van de instrumenten voor financiële stabilisatie te verbeteren.
 
Ook werd overeenstemming bereikt over een begeleidende brief bij de verklaring, die werd ondertekend door de leden van de Trojka – de presidenten van de HCI's van Litouwen (waarnemend voorzitter), Portugal en de Europese Rekenkamer.
 
Onder het tweede agendapunt vond een voorlopige gedachtewisseling plaats over de standpuntnota van de taskforce over taken en functies van de externe controle van de overheidsfinanciën in het licht van recente ontwikkelingen op het gebied van economisch bestuur in de Europese Unie, die door het Contactcomité in oktober 2012 was vastgesteld. De taskforce voerde een grondige analyse uit en stelde een standpuntnota op met een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen van de taskforce en met ideeën over de kwesties die het Contactcomité in de toekomst dient te behandelen. Ook werden voorstellen gedaan voor een doeltreffender werking van het Contactcomité. Het Contactcomité vroeg de contactambtenaren, zich verder te beraden op de naar voren gebrachte kwesties en hiervoor concretere voorstellen te formuleren met het oog op de komende vergadering van het Contactcomité die is gepland voor oktober 2013.
 
11/06/2013

Verklaring van het Contactcomité 2013


Het belang van passende regelingen voor controle en verantwoording in de Economische en Monetaire Unie en het economisch bestuur van de EU


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer