No
Vergadering van het Contactcomité van de presidenten van de hoge controle-instanties van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer van 18-19 juni 2015 te Riga, Letland
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Van 18 tot 19 juni 2015 vond in Riga de jaarlijkse vergadering van het Contactcomité plaats, die dit jaar werd georganiseerd en voorgezeten door de Rekenkamer van de Republiek Letland. De vergadering viel onder het Letse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De presidenten van de hoge controle-instanties (HCI's) van Albanië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije, alsmede de vertegenwoordigers van SIGMA en het secretariaat van EUROSAI woonden de vergadering bij als actieve waarnemers.
 
Het belangrijkste gespreksonderwerp was het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Er waren twee gastsprekers uitgenodigd om hun visie op het onderwerp te geven. De heer Burkhard Schmidt, (waarnemend) directeur financiën, samenwerking met de EIB, EBWO en IFI's in DG ECFIN bij de Europese Commissie, verzorgde een presentatie over de financiële regelingen met betrekking tot het EFSI en de betreffende bestuurs- en verantwoordingsregelingen. De heer Nicholas Jennett, directeur nieuwe producten en speciale transacties bij de Europese Investeringsbank, gaf een toelichting op de rol en het perspectief van de EIB bij het EFSI/ Investeringsplan voor Europa en een beschrijving van het proces voor de identificatie en selectie van de projecten. Tijdens de daaropvolgende discussie bespraken de presidenten van de HCI's de geboekte vooruitgang in de richting van de vaststelling van de EFSI-verordening en de voorgestelde bestuurs-, verantwoordings- en controleregelingen. Het Contactcomité heeft erkend dat de EU-wetgevers bepaalde aspecten met betrekking tot deze regelingen hadden aangepakt, waaronder het verduidelijken van het controlemandaat van de ERK, en het verwacht dat het nuttig kan zijn om onderzoek te doen naar de impact die de bestuurs- en verantwoordingsregelingen  zullen hebben wanneer ze eenmaal zijn ingevoerd, alsmede naar de mogelijke gevolgen daarvan voor de controle van de overheidsfinanciën.
 
Tijdens de zitting over de preventie en bestrijding van onregelmatigheden en fraude en de samenwerking met wetshandhavingsinstanties hebben de presidenten van de HCI's erkend dat het noodzakelijk is om de samenwerking tussen HCI's te verbeteren; zij hebben daarvoor een werkgroep ingesteld om deze kwesties aan te pakken. Tijdens de zitting over het meerjarig financieel kader voor 2014-2020 hebben zij geconcludeerd dat er waar nodig aandacht moet worden besteed aan doelmatigheid en resultaten, het belang van de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en efficiëntie bij de uitvoering van projecten en de relevantie van prestatie-indicatoren.
 
Het Contactcomité heeft een verklaring vastgesteld inzake de verantwoordings- en controleregelingen met betrekking tot het bankentoezicht naar aanleiding van de introductie van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, dat tot doel heeft om deze kwestie onder de aandacht te brengen. De verklaring is gericht aan de betrokken EU-instellingen en nationale autoriteiten.
 
Bovendien heeft het Contactcomité afgesproken om vier in samenwerking uitgevoerde controles te verrichten. Wat betreft het belang van de Europa 2020-strategie zullen twee controles worden toegespitst op projecten ter bevordering van onderwijs en werkgelegenheid. Eén controle zal gericht zijn op de onderliggende risico's voor de duurzaamheid van overheidsfinanciën en één heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van het prudentieel toezicht op banken.
 
De volgende vergadering zal in oktober 2016 worden gehouden bij en voorgezeten door de hoge controle-instantie van de Slowaakse Republiek.