No

Het Contactcomité is een autonome, onafhankelijke en niet-politieke assemblee van de presidenten van de hoge controle-instanties (HCI's) van de lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Europese Rekenkamer. Het biedt een forum om kwesties van gemeenschappelijk belang in verband met de EU te bespreken en aan te pakken.

In dit kader zet het Contactcomité zich in om:

  • de dialoog en samenwerking op controlegebied en daarmee samenhangende activiteiten te bevorderen;
  • gemeenschappelijke standpunten over opkomende controle- en verantwoordingskwesties te bepalen en uit te dragen; en
  • HCI’s die lid zijn van het Contactcomité en de HCI’s van landen waarop het EU-uitbreidingsbeleid van toepassing is, te ondersteunen.

Door de samenwerking tussen zijn leden te verbeteren draagt het Contactcomité bij tot een doeltreffende externe controle en verantwoording in de EU, alsook tot een verbetering van het financieel beheer in de EU en een goed bestuur ten bate van de burgers.