EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Nieuws

​Vandaag heeft de Europese Rekenkamer (ERK) namens het Contactcomité van de hoge controle-instanties (HCI’s) van de EU een overzicht gepubliceerd van de wijze waarop controleurs in de hele Europese Unie de volksgezondheid onderzoeken. In totaal hebben 24 HCI’s bijdragen geleverd aan dit tweede controlecompendium van het Contactcomité. 

Volksgezondheid valt grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten, wat heeft geleid tot aanzienlijke verschillen tussen zorgstelsels. De EU ondersteunt inspanningen op nationaal niveau, met bijzondere aandacht voor het aanvullen of coördineren van acties van de lidstaten. De afgelopen decennia hebben de nationale zorgstelsels te maken gehad met tal van uitdagingen, zoals steeds stijgende kosten, de vergrijzing van de bevolking, of de toenemende mobiliteit van patiënten en personeel in de gezondheidszorg.  

“De volksgezondheid vereist dus gecoördineerde inspanningen van de EU en haar lidstaten en het onderwerp zal ongetwijfeld een prominente plaats blijven innemen op de politieke agenda van de komende generaties”, aldus Klaus-Heiner Lehne, president van de Europese Rekenkamer. “Het is daarom van essentieel belang om recente controlebevindingen vanuit de hele EU onder de aandacht te brengen.” 

Het compendium bevat enige achtergrondinformatie over volksgezondheid, de rechtsgrondslagen en belangrijkste doelstellingen ervan en de daarmee verband houdende verantwoordelijkheden op het niveau van de lidstaten en de EU. Ook geeft het compendium de belangrijkste uitdagingen weer waarmee de EU en haar lidstaten op dit gebied te kampen hebben. Volksgezondheid is een complex gebied om te controleren. Uit het grote aantal controles dat de afgelopen jaren werd uitgevoerd, blijkt echter dat dit gebied voor EU-burgers van groot belang is. 

Het compendium is gebaseerd op recente resultaten van controles die zijn uitgevoerd door de ERK en de HCI's van 23 EU-lidstaten: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië. In het kader van deze controles werd ingegaan op belangrijke prestatieaspecten en werden verschillende problemen op het gebied van volksgezondheid onderzocht, zoals preventie en bescherming, toegang tot en kwaliteit van gezondheidsdiensten, het gebruik van nieuwe technologieën en egezondheid, en de budgettaire houdbaarheid van de openbare gezondheidsdiensten.


04/01/2020
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer