Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Wprowadzenie

​​​Prezesi NOK spotykają się co najmniej raz w roku, aby omówić dalszą poprawę współpracy. Spotkania przygotowywane są przez łączników, do których zadań należą także: koordynacja planowania kontroli prowadzonych przez Trybunał w państwach członkowskich, koordynacja działań grup roboczych w zakresie konkretnych zagadnień kontrolnych oraz regularna wymiana informacji ogólnych.

 

Komitet Kontaktowy: Zestawienie niedawnych i planowanych spotkań

Spotkanie Komitetu Kontaktowego w Warszawie w dniach 11-12 grudnia 2006 r.

Gospodarzem corocznego spotkania Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego był NOK w Polsce. Spotkaniu przewodniczył prezes Najwyższej Izby Kontroli, Mirosław Sekuła. W charakterze aktywnych obserwatorów w spotkaniu udział wzięli prezesi NOK krajów kandydujących: Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Turcji, a także przedstawiciele IDI, Komitetu Szkoleniowego EUROSAI oraz SIGMA.

 

W agendzie spotkania znalazło się seminarium pt. „Rola najwyższych organów kontroli w działaniach na rzecz poprawy rozliczalności środków UE”.

 

Gośćmi specjalnymi byli Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz Szabolcs Fazakas, przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

 

Uczestnicy dyskutowali między innymi o zmianach w obszarze deklaracji krajowych, zaletach bezpośrednich kontaktów krajowych organów kontroli z Komisją Europejską i ograniczających je barierach; o możliwościach opracowania wspólnej metodyki i standardów kontroli, a także o korzyściach i trudnościach w obszarze współpracy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i krajowych organów kontroli w trakcie wizyt kontrolnych ETO w państwach członkowskich.

 

Prezesi NOK omawiali także sposoby wzmocnienia współpracy i badali rezultaty prac grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami zarządzania funduszami UE: zamówieniami publicznymi, VAT, rolnictwem, funduszami strukturalnymi, sprawozdaniami krajowymi NOK dotyczącymi zarządzania środkami UE oraz jakością kontroli. Ponadto przedstawiono wyniki współpracy między NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących.

 

Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.