Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Wprowadzenie

​​​Prezesi NOK spotykają się co najmniej raz w roku, aby omówić dalszą poprawę współpracy. Spotkania przygotowywane są przez łączników, do których zadań należą także: koordynacja planowania kontroli prowadzonych przez Trybunał w państwach członkowskich, koordynacja działań grup roboczych w zakresie konkretnych zagadnień kontrolnych oraz regularna wymiana informacji ogólnych.

 

Komitet Kontaktowy: Zestawienie niedawnych i planowanych spotkań

Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w Helsinkach w dniach 3‑4 grudnia 2007 r.

Gospodarzem corocznego spotkania Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego był NOK w Finlandii. Spotkaniu przewodniczył Kontroler Generalny Finlandii, Tuomas Pöysti. Spotkanie odbyło się w dniach 3–4 grudnia 2007 r. W charakterze aktywnych obserwatorów w spotkaniu udział wzięli prezesi NOK krajów kandydujących: Chorwacji i Turcji, a także przedstawiciele Komitetu Szkoleniowego EUROSAI oraz SIGMA.

 

W agendzie spotkania znalazło się seminarium na temat zarządzania ryzykiem w należytym zarządzaniu środkami UE. Seminarium zatytułowane było: „Zarządzanie ryzykiem, dopuszczalny poziom ryzyka i zintegrowane ramy kontroli wewnętrznej w zarządzaniu środkami UE”.

 

Głównym celem seminarium było kontynuowanie dyskusji, która rozpoczęła się w kontekście reformy rozporządzenia finansowego oraz harmonogramu wprowadzania zintegrowanego sytemu kontroli wewnętrznej, a także omówienie roli najwyższych organów kontroli państw członkowskich w zapewnianiu i poprawie dobrego zarządzania środkami UE.

 

Gośćmi specjalnymi byli: Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Herbert Bösch, przewodniczący Komitetu Kontroli Budżetowej oraz Matti Ahde, przewodniczący Komitetu Kontroli w fińskim parlamencie.

 

Po prezentacjach gości specjalnych wystąpili przedstawiciele niektórych NOK, którzy odnieśli się do ich krajowych doświadczeń w zarządzaniu ryzykiem oraz do roli NOK w określaniu dopuszczalnego poziomu ryzyka w kontekście UE.

 

Podczas seminarium podkreślono istotną rolę NOK w zarządzaniu ryzykiem związanym z budżetem UE oraz potrzebę wspólnej interpretacji kategorii ryzyka i dopuszczalnego poziomu ryzyka.

 

Uczestnicy omówili także wyniki prac grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami zarządzania funduszami UE: zamówieniami publicznymi, VAT, rolnictwem, funduszami strukturalnymi, sprawozdaniami krajowymi NOK dotyczącymi zarządzania środkami UE oraz jakością kontroli. Na zakończenie przedstawiono wyniki sieci współpracy NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących, ETO i SIGMA.

 

Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.